Home / Dịch Lý / Bài 9: Xã Hội Âm Dương Siêu Hiển Hiển Siêu – Sinh Sinh Hóa Hóa Hư Như Cực – Cực Như Hư Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức

Bài 9: Xã Hội Âm Dương Siêu Hiển Hiển Siêu – Sinh Sinh Hóa Hóa Hư Như Cực – Cực Như Hư Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức

 • Vô Cực là Âm Dương Vô Toàn Vô, là Đức Tính tự biết Cực Không, được hiểu như là Không Hoàn Toàn Không hết trẻ đến già: Cực Không là Đạo Tiên Quyết khắp nơi.

 

Bởi đó cho nên

K.H.T.K. : TRÍ chính là VÔ TOÀN VÔ bằng như KHẮP NƠI
MANH NHA: TRI ………… TỰ VÔ ………… HỮU TOÀN HỮU
CÙNG CỰC: Ý ………… BIẾT CỰC VÔ ………… BIẾT CỰC HỮU
THÀNH VÔ CỰC: THỨC ………… VÔ HỮU CỰC ………… HỮU VÔ CỰC
tức là có cái KHÔNG

 

 • Phạm vi Lý – Đức

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Lý Đức Hữu Vô Lý Đức
Vô Hữu Đức Lý Hữu Vô Đức Lý
Vô Hữu Lý Đức hóa sinh Hữu Vô Đức Lý Hữu Vô Lý Đức sinh hóa Vô Hữu Đức Lý
Vô Hữu Đức Lý sinh hóa Hữu Vô Lý Đức Hữu Vô Đức Lý hóa sinh Vô Hữu Lý Đức
           

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Lý Hữu Lý
Vô Đức Hữu Đức
Vô Lý hóa Hữu Đức Hữu Lý sinh Vô Đức
Vô Đức sinh Hữu Lý Hữu Đức hóa Vô Lý
           

 

 • Phạm vi Đức – Tính

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Đức Tính Hữu Vô Đức Tính
Vô Hữu Tính Đức Hữu Vô Tính Đức
Vô Hữu Đức Tính hóa sinh Hữu Vô Tính Đức Hữu Vô Đức Tính sinh hóa Vô Hữu Tính Đức
Vô Hữu Tính Đức sinh hóa Hữu Vô Đức Tính Hữu Vô Tính  Đức hóa sinh Vô Hữu Đức Tính
           

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Đức Hữu Đức
Vô Tính Hữu Tính
Vô Đức hóa Hữu Tính Hữu Đức sinh Vô Tính
Vô Tính sinh Hữu Đức Hữu Tính hóa Vô Đức
           

 

 • Phạm vi Tính – Thời

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Tính – Thời Hữu Vô Tính – Thời
Vô Hữu Thời – Tính Hữu Vô Thời – Tính
Vô Hữu Tính-Thời hóa sinh Hữu Vô Thời-Tính Hữu Vô Tính-Thời sinh hóa Vô Hữu Thời-Tính
Vô Hữu Thời-Tính sinh hóa Hữu Vô Thời-Tính Hữu Vô Thời-Tính  hóa sinh Vô Hữu Tính-Thời
           

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Tính Hữu Tính
Vô Thời Hữu Thời
Vô Tính hóa Hữu Thời Hữu Tính sinh Vô Thời
Vô Thời sinh Hữu Tính Hữu Thời hóa Vô Tính
           

 

 • Phạm vi Thời – Thần

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Thời – Thần Hữu Vô Thời – Thần
Vô Hữu Thần – Thời Hữu Vô Thần – Thời
Vô Hữu Thời-Thần hóa sinh Hữu Vô Thần-Thời Hữu Vô Thời-Thần sinh hóa Vô Hữu Thần-Thời
Vô Hữu Thần-Thời sinh hóa Hữu Vô Thời-Thần Hữu Vô Thần-Thời hóa sinh Vô Hữu Thời-Thần
           

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Thời Hữu Thời
Vô Thần Hữu Thần
Vô Thời hóa Hữu Thần Hữu Thời sinh Vô Thần
Vô Thần sinh Hữu Thời Hữu Thần hóa Vô Thời
           

 

 • Phạm vi Thần Khí
TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Thần – Khí Hữu Vô Thần – Khí
Vô Hữu Khí  – Thần Hữu Vô Khí – Thần
Vô Hữu Thần-Khí hóa sinh Hữu Vô Khí-Thần Hữu Vô Thần-Khí sinh hóa Vô Hữu Khí-Thần
Vô Hữu Khí-Thần sinh hóa Hữu Vô Thần-Khí Hữu Vô Khí-Thần hóa sinh Vô Hữu Thần-Khí
           

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Thần Hữu Thần
Vô Khí Hữu Khí
Vô Thần hóa Hữu Khí Hữu Thần sinh Vô Khí
Vô Khí sinh Hữu Thần Hữu Khí hóa Vô Thần
           

 

 • Phạm vi Khí – Tình

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Khí – Tình Hữu Vô Khí – Tình
Vô Hữu Tình – Khí  Hữu Vô Tình – Khí 
Vô Hữu Khí-Tình hóa sinh Hữu Vô Tình-Khí Hữu Vô Khí-Tình sinh hóa Vô Hữu Tình-Khí
Vô Hữu Tình -Khí sinh hóa Hữu Vô Khí-Tình Hữu Vô Tình -Khí hóa sinh Vô Hữu Khí-Tình
           

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Khí Hữu Khí
Vô Tình Hữu Tình
Vô Khí hóa Hữu Tình Hữu Khí sinh Vô Tình
Vô Tình sinh Hữu Khí Hữu Tình hóa Vô Khí
           

 

 

 • Phạm vi Tình – Thanh

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Tình – Thanh Hữu Vô Khí – Tình
Vô Hữu Thanh – Tình Hữu Vô Thanh – Tình
Vô Hữu Tình-Thanh hóa sinh Hữu Vô Thanh-Tình Hữu Vô Tình-Thanh sinh hóa Vô Hữu Thanh-Tình
Vô Hữu Thanh-Tình sinh hóa Hữu Vô Tình-Thanh Hữu Vô Thanh-Tình hóa sinh Vô Hữu Tình-Thanh
           

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Tình Hữu Tình
Vô Thanh Hữu Thanh
Vô Tình hóa Hữu Thanh Hữu Tình sinh Vô Thanh
Vô Thanh sinh Hữu Tình Hữu Thanh hóa Vô Tình
           

 

 • Phạm vi Thanh – Sắc

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Thanh – Sắc Hữu Vô Thanh – Sắc
Vô Hữu Sắc – Thanh Hữu Vô Sắc – Thanh
Vô Hữu Thanh-Sắc hóa sinh Hữu Vô Sắc-Thanh Hữu Vô Thanh-Sắc sinh hóa Vô Hữu Sắc – Thanh
Vô Hữu Sắc – Thanh sinh hóa Hữu Vô Thanh-Sắc Hữu Vô Sắc – Thanh hóa sinh Vô Hữu Thanh-Sắc
           

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Thanh Hữu Thanh
Vô Sắc Hữu Sắc
Vô Thanh hóa Hữu Sắc Hữu Thanh sinh Vô Sắc
Vô Sắc sinh Hữu Thanh Hữu Sắc hóa Vô Thanh
           

 

 

 

 

 

 

 

 • Phạm vi Sắc – Chất

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Sắc -Chất Hữu Vô Sắc -Chất
Vô Hữu Chất – Sắc Hữu Vô Chất – Sắc
Vô Hữu Sắc-Chất hóa sinh Hữu Vô Chất-Sắc Hữu Vô Sắc-Chất sinh hóa Vô Hữu Chất-Sắc
Vô Hữu Chất-Sắc sinh hóa Hữu Vô Sắc-Chất Hữu Vô Chất-Sắc hóa sinh Vô Hữu Sắc-Chất
           

 

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM

…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Sắc Hữu Sắc
Vô Chất Hữu Chất
Vô Sắc hóa Hữu Chất Hữu Sắc sinh Vô Chất
Vô sinh Hữu Sắc Chất Hữu hóa Vô Sắc Chất
           

 

 • Phạm vi Chất – Thể

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Chất – Thể Hữu Vô Chất – Thể
Vô Hữu Thể – Chất Hữu Vô Thể – Chất
Vô Hữu Chất-Thể hóa sinh Hữu Vô Thể-Chất Hữu Vô Chất-Thể sinh hóa Vô Hữu
Vô Hữu Thể-Chất sinh hóa Hữu Vô Chất-Thể Hữu Vô Thể-Chất hóa sinh Vô Hữu Chất-Thể
           

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Chất Hữu Chất
Vô Thể Hữu Thể
Vô Chất hóa Hữu Thể Hữu Chất sinh Vô Thể
Vô Thể sinh Hữu Chất Hữu Thể hóa Vô Chất
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Phạm vi Thể – Hình

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU …………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU VÔ
Vô Hữu Thể – Hình Hữu Vô Thể – Hình
Vô Hữu Hình – Thể Hữu Vô Hình – Thể
Vô Hữu Thể-Hình hóa sinh Hữu Vô Hình-Thể Hữu Vô Thể-Hình sinh hóa Vô Hữu Hình-Thể
Vô Hữu Hình-Thể sinh hóa Hữu Vô Thể-Hình Hữu Vô Hình-Thể hóa sinh Vô Hữu
           

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
…………… Hóa sinh sinh hóa …………… HỮU
Vô Thể Hữu Thể
Vô Hình Hữu Hình
Vô Thể hóa Hữu Hình Hữu Thể sinh Vô Hình
Vô Hình sinh Hữu Thể Hữu Hình hóa Vô Thể

Xã hội Trí Tri Cơ Cấu được Lý

Âm Dương danh được Lý lẫn nhau

 

 • Hễ đã có Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức thì dĩ nhiên giữa Tiên – Hậu đương nhiên có Trí Tri Cơ Cấu, giữa Siêu Hiển – Hiển Siêu là Trí Tri Cơ Cấu, giữa chậm nhanh – nhanh chậm là Trí Tri Cơ Cấu, giữa hơi hơi khác và hơi khác là Trí Tri Cơ Cấu, hoặc giữa quá khác với quá quá khác là Trí Tri Cơ Cấu, giữa tĩnh động – động tĩnh mỗi mỗi đều có Trí Tri Cơ Cấu riêng của nó, lúc đó, tại đó, phạm vi đó.

 

Nói riêng cho phạm vi loài người thì Trí Tri Cơ Cấu là Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng và Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng ấy có qui về Tượng Hình Hài Thanh để hội ý – ý hội.

 

Hiểu biết riêng về loài người như vậy thì biết rằng mọi loài vật, vật gì tĩnh động – động tĩnh sao đó, thảy đều có Trí Tri Cơ Cấu, Tượng Hình Hài Thanh và hội ý – ý hội riêng trong phạm vi của nó đó vậy.

 

 • Biết rằng: Âm Dương danh được Lý là nhịp cầu, là con đường sai lầm, con đường mê lầm và hết mê lầm. Loài người đã hiểu đã mê lầm về Âm Dương Lý bởi vì loài người phải trải qua Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng, Tượng Hình Hài Thanh để hội ý.

 

Vậy khi muốn bớt, muốn hết mê lầm về Âm Dương Lý thì phải không chết chìm ở qui ước ngôn ngữ, đừng chết ngộp ở danh từ, phải biết rằng chúng chỉ là Trí Tri Cơ Cấu được Lý để cho người nhờ chúng thì mớt đạt Lý Âm Dương mầu nhiệm Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức đó vậy.

 

 • Trí Tri Cơ Cấu được Lý: Âm Dương danh được Lý lẫn nhau, có nghĩa là ý nghĩa của danh từ đãi ngộ lẫn cho nhau, vì vậy mà người đời có thể dùng nó làm tạm hiểu: danh nào đó đối với một danh khác để rồi cả hai danh, một bên danh đáng là Âm, môt bên danh đáng là Dương. Trong lẽ thật thì danh nào cũng là Âm Dương cả. Dưới đây là 12 danh căn bản học vấn quan trọng.

 

Ngôn xướng nói về thì được Lý ở HỮU chúng ban nghĩa lẫn nhau
…………… ĐỨC ……… ẨN ……………… HIỆN …………………………
…………… TÍNH ……… BIẾN ……………… HÓA …………………………
…………… THỜI ……… KHỞI ……………… DỨT …………………………
…………… THẦN ……… LINH ……………… HIỂN …………………………
…………… KHÍ ……… KHINH ……………… TRỌNG …………………………
…………… TÌNH ……… ÂM ……………… DƯƠNG …………………………
…………… THANH ……… TRẦM ……………… BỔNG …………………………
…………… SẮC ……… TỐI ……………… SÁNG …………………………
…………… CHẤT ……… THANH ……………… TRƯỢC …………………………
…………… THỂ ……… NHIỂN ……………… TO …………………………
…………… HÌNH ……… CONG ……………… NGAY …………………………

 

 • Những danh này gán cho phạm vi linh thiêng hay kém linh động đều xứng đáng cả.

 

 

 

Dịch Lý Sĩ                                                                                                          Biên soạn

XUÂN PHONG                                                                                                CAO THANH

 

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Dịch Học Đường Tâm Thanh Chia Buồn Cùng Gia Đình Anh Trần Văn Đậm

  Tin buồn: Anh Trần Văn Đậm sinh năm 1962, nguyên quán ấp 1, xã …