Bài 6: Thời Đàm

 

 • Lý do có kỷ nguyên mới: Việt Nam khai mở kỷ nguyên mới tại miền nam Việt Nam

 

 • Chất vấn: động cơ nào thúc đẩy, hay là tự riêng ý cá nhân?

Phúc đáp: định nghĩa Kỷ là ghi chép, đánh dấu, còn Nguyên là nguyên lý của mọi nguyên lý: cái lý do K.H.T.K.CỰC

 

 1. Theo quan niệm của chúng tôi thì kỷ nguyên mới nó chỉ là một trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người, cũng như những trổ sinh khác của loài người chứ không có gì lạ, nhưng ý nghĩa, nghĩa lý của hai chữ Kỷ Nguyên như đã định nghĩa ở trên thì nó bao hàm tất cả mọi trổ sinh của loài người.

 

 1. Còn nói về ý riêng hay ý chung thì chúng tôi quan niệm rằng: hễ có chung thì có tư, có tư thì có chung, bất kể một kết tinh hóa thành nào, bất kể một trổ sinh gì trong Trời Đất cũng đều do Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý kết tụ, mặc dù riêng ý cá nhân cố chống đối, có ý trốn tránh cách mấy đi nữa nhưng vẫn phải được và bị động tĩnh với khả năng hiểu biết và không hiểu biết nơi tự thân của chính mình tức là được và bị bắt buộc ăn ở, đi đứng, thức ngủ, nhìn xem, nói năng, viết lách, tức như có đề xướng ra một cái thứ gì đó trong thời đại (ngươn, vận, hội, thế), cũng như một loài hoa đến mùa tự nhiên sinh nở vậy, chớ chẳng có gì lạ.

 

 • Chất vấn: vì lẽ gì mà kỷ nguyên mới đề danh Vũ Trụ Đạo?

Phúc đáp:

 

 1. Do Âm Dương Trí Tri, Ý người Việt Nam thời đại, khám phá biết được có cái Luật từ thuở chưa có Vũ Trụ Vô Hữu và Luật ấy đã Tạo Lập Vũ Trụ Vô Hữu Tiên Quyết (Vô Cực), chúng tôi gọi Luật đó là Biến Hóa Luật.

 

 1. Luật tức là lề lối, đường lối, đạo lý, là một con đường mà bất kể thứ giống siêu siêu, siêu linh, linh thiêng hay ô dề thô kệch, thiện ác, ngu khôn, trong sạch, dơ bẩn, thanh cao, hạ tiện trong muôn đời, khắp nơi và mãi mãi, thảy thảy đều bởi tại, đều do luật đó Cấu Tạo Hóa Thành, có nghĩa là tất thảy đều có được và bị biến hóa để hóa thành trong Biến Hóa Luật theo một đường lối của Vũ Trụ Vô Hữu Tiên Quyết (Vô Cực) không làm sao sửa đổi được, đó là cái lý do cần phải đề danh Vũ Trụ Đạo.

 

 • Chất vấn: tại sao phải đề danh kỷ nguyên Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức?

Phúc đáp:

 

Vì xã hội loài người, vì đa số Trí Tri, Ý, trí óc của loài người còn đang tiến thoái hóa, đang hiểu về muôn vật theo kiểu chấp ngã không gian, thời gian, trước và sau, cái này có trước, cái kia có sau, nào là đã qua, hiện tại, sắp đến, tháng ngày đó đã, tháng ngày này đang, tháng ngày ấy sẽ… thuộc về lỗ tai thịt, mắt thịt, trí thịt, họ chưa hiểu, có thể nói là họ không hiểu nỗi rằng: trước là nó, nay là nó, mãi mãi là nó (Trí Tri, Ý ) bởi vì vấn đề Siêu Hiển Hiển Siêu, họ cho là có khác nhau và phải có thời gian trải qua, bằng thời gian, không gian đối với họ, đối với đa số trí thức chưa vượt qua không gian, thời gian, vì họ chưa thấu đáo được siêu nào hiển nấy, của nó, tại đó, trong nó, lúc đó, mà hễ đã nói là lúc biến hóa thì xin thử hỏi ta đem không gian, thời gian nào để xen vào đó được một khi chúng ta đã biết Biến Hóa Luật là Luật tạo lập ra không gian, thời gian. Không Gian, thời gian là cái thứ con cháu, chắt chít hạng bét của Biến Hóa Luật.

 

Vậy trước sau gì cũng chỉ là Trí Tri, Ý mà thôi, đó là lý do tại sao đề danh Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức.

 

Và bây giờ thì chỉ còn lại cai; Trí Tri, Ý cho Tình Ý nhân loại: Trí Tri, Ý đối với xã hội loài người hiện nay mà chúng ta chỉ cho biết

 

Trí Tri, Ý Lý (Vô Hữu) Trí Tri, Ý Đức (Manh Nha Cực)
Trí Tri, Ý Tính (Biến Hóa) Trí Tri, Ý Thời (Khởi Dứt)
Trí Tri, Ý Thần (Linh Hiển) Trí Tri, Ý Khí (Khinh Trọng)
Trí Tri, Ý Tình (Tụ Tán) Trí Tri, Ý Thanh (Trầm Bổng)
Trí Tri, Ý Sắc (Sáng Tối) Trí Tri, Ý Chất (Thanh Trọc)
Trí Tri, Ý Thể (Nhiển To) Trí Tri, Ý Hình (Ngay Cong)

 

Kỷ nguyên hé mở để cho mọi người hiểu rõ: trước là nó, nay là nó, mãi mãi là nó. Nó là Trí Tri, Ý được nêu ra thành 12 căn cơ căn bản cho hậu lai Trí Tri, Ý học đó vậy. Tất cả 12 căn cơ căn bản trên, nó tự ăn làm theo Âm Dương Tình Ý riêng của nó, nghĩa là nó đương nhiên động tĩnh với khả năng sẵn có (tự thân).

 

Những danh mà tôi gọi là Lý, Đức, Tính… hình theo Luật tuần tự trật tự trên đường học vấn, chúng tôi thiết tưởng ai cũng phải trải ngang qua đó rồi mới về đến được vấn đề được Lý, rồi đến Lý Học thâm sâu mầu nhiệm của Nhất LýNhất Luật được.

 

 • Chất vấn: tại sao đề danh kỷ nguyên Liên Hành Tinh?

Phúc đáp:

 

 1. Vì Âm Dương Trí Tri, Ý Thức trên địa cầu nhân loại hiện nay đang có nô nức hướng về nguyệt cầu và các hành tinh khác, đang làm thành sự ồn ào trong xã hội loài người.

 

 1. Để nhắc nhở những người nếu đã có hiểu biết thì không nên quên và hãy nhớ lại về sự liên hệ chằn chịt của quả đất, mặt trăng, mặt trời và các hành tinh khác: chúng nó lúc nào cũng đang đứng chung trong một hệ thống hấp dẫn biến động vận hành cùng có nhau, ảnh hưởng lẫn nhau chớ không thể riêng rẽ được.

 

 1. Biết được sự liên hệ chằng chịt tự nhiên của các hành tinh như vậy thì loài người có thể lấy đó làm gương mẫu cho xã hội loài người, nếu loài người khéo nhìn biết về điều đó, hoặc hiểu biết thâm sâu hơn nữa rằng: các hành tinh đang được và bị Biến Hóa Luật chi phối, tức là đang được và bị Lý Dịch Dịch Lý chi phối đó vậy.

 

 1. Có ngụ ý báo tin, nhắn nhủ với nhân loại để cho nhân loại hay biết rằng hành tinh địa cầu nhân loại hay bất kể hành tinh nào cũng đều do Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức Cấu Tạo Hóa Thành và lúc nào cũng bị chi phối bởi Âm Dương Trí Tri, Ý Lực trong Vũ Trụ Vô Hữu chớ không có gì mới mẻ cả.

 

 1. Vì có phong trào hốt hoảng gây hoang mang cho nhân loại về các hành tinh khác đối với hành tinh địa cầu nhân loại. Vậy sự đề danh kỷ nguyên Liên Hành Tinh là điều rất cần để định chí và yên chí cho thiên hạ được phần nào hay phần đó.

 

 1. Đó là những lý do cần phải đề danh kỷ nguyên Liên Hành Tinh.

 

Tóm lại: tuy là những danh từ hơi khác nhau, nhưng cũng là để chỉ về một Âm Dương Trí Tri, Ý Lực mà thôi.

 

Những danh từ Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức là để chỉ về chủ lực căn gốc muôn đời, khắp nơi và mãi mãi.

 

Còn những danh từ Liên Hành Tinh là để chỉ cho hiểu biết rõ, thấy biết rõ về Âm Dương Trí Tri, Ý Lực loài người trên hành tinh địa cầu nhân loại đang có hướng về nguyệt cầu và các hành tinh khác.

 

 

 

Dịch Lý Sĩ                                                                                                          Biên soạn

XUÂN PHONG                                                                                                CAO THANH

 

 

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

BÓNG DÁNG DỊCH LÝ TRONG NGÔN NGỮ VIỆT NAM

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay