Vấn Đề Lý Học

Bài 18: Lý Số – Số Số – Tượng Số

Trên bước đường đi truy tầm Chân Lý (lẽ thật) muốn biết rõ được lẽ thật ở khắp mọi nơi, đời nối đời, kiếp nối kiếp, thời chúng ta phải vào đường Lý học truy nguyên vận dụng khả năng …

Read More »

Bài 17: Đức Tính Tình Ý

Nói cho để đa số dễ theo dõi: Đức Tính Tình Ý của Vũ Trụ muôn đời và khắp nơi chỉ là: Đức là: Manh Nha, là để chỉ về Ẩn. Tính là: biến hóa, là để chỉ về Hiện. …

Read More »

Bài 16: Hiện Thân Đồng Nhi Dị

Yếu Lý Âm Dương Đồng Nhi Dị giống mà hơi khác được cố gắng trình bày: Người ngồi, 2 mắt nhắm nghiền, tượng trưng cõi âm u, tịch mịch, trong khi 2 bàn tay úp chụp vào đầu gối và …

Read More »

Bài 15: Phần Ý Thức

Chương 1: Ý thức về ý nghĩa của ba danh từ Biến hóa Biến động Biến đổi TIẾT 1   CHIỀU HƯỚNG TIÊN THIÊN: TỪ VÔ ĐẾN HỮU   Ý thức rằng: Biến hóa: chúng ta nên hiểu danh từ …

Read More »

Bài 14: Phần Nhận Thức

Chương 1: Quan niệm về vạn vật hữu tình Các nhà Âm Dương học Việt Nam có tình ý  như sau:   Chúng tôi quan niệm rằng: Vũ Trụ Vô Hữu biến động là sức mạnh vô cùng mạnh. Biến …

Read More »

Bài 13: Phần Dẫn Nhập Vũ Trụ Vô Hữu Biến Hóa (Lý Dịch – Dịch Lý)

Chương 1:    Định nghĩa   Vũ: tám phương trên dưới gọi là Vũ, là tỏa ra mọi phương hướng.   Trụ: xưa qua, nay đến gọi là Trụ, nghĩa là biến động trong phạm vi chu kỳ.   Vô: …

Read More »

Bài 12: Trí Tri Ý Thời, Đệ Nhiên Sinh

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người   TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI   01 LÝ HỘI TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU NGHĨA LÝ 02 08 HỘI LÝ TRƯA …

Read More »

Bài 11:Nối Tiếp Vấn Đề Dịch Lý Hóa

Dịch Lý Hóa trên hiện thân xã hội loài người: Đạo Lý Khoa Học – Khoa Học Đạo Lý.   Đạo Cực làm cho con người mạt pháp nào thì tự biết lo phục pháp đó.   Đạo Lý Hóa …

Read More »

Bài 10: Biện Minh Chân Lý Trí Tri Cơ Cấu Tượng Hình Hài Thanh Hội Ý Hội Lý

Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức Cấu Tạo Hóa Thành ra Trí Tri Cơ Cấu, tức là tự nó, nó đã làm thành ra Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng, hóa thành ra có Tượng Hình Hài Thanh để cho …

Read More »

Bài 9: Xã Hội Âm Dương Siêu Hiển Hiển Siêu – Sinh Sinh Hóa Hóa Hư Như Cực – Cực Như Hư Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức

Vô Cực là Âm Dương Vô Toàn Vô, là Đức Tính tự biết Cực Không, được hiểu như là Không Hoàn Toàn Không hết trẻ đến già: Cực Không là Đạo Tiên Quyết khắp nơi.   Bởi đó cho nên …

Read More »