Bài 2: ĐỨC TÁNH của THẦN THÔNG TRI và THẦN TRI HÓA

1.Nhng Đức Tánh này được và bchúng tôi định ý nghĩa, lý gii vcăn gc và qui lut ca nó khá đầy đủ trong quyn Văn Minh Dch Lý Vit Nam tp I. quyn này, nhm giúp cho các bn sng động hòa nhp cùng vi nó.

2. Đã biết rng:

Thn khp mi nơi và Thn làm tt cmi việc … Dịch hc sĩ nào cũng hiu biết rt rõ Đức Thn Đức Tánh biết biến hóa, hóa ra …

Thường nhân, thi nên gichThn dùng để ám chmi Âm Dương ny sinh, bt kể đâu đâu,lúc nào? Ra sao? Đối vi ltai tht, trí cn phi đề cp đến nhng danh t: Nhiên sinh, phn x, phn ng tnhiên, tt nhiên, dĩ nhiên, bng nhiên, ngc nhiên, ho nhiên, … Đó đặc
tính c
a Thn thân xác.

3. Hơn na trong quá trình lch sThn Trí Hc, loài người đã đặt tên cho Thn Thông TriThn Tri Hóa tlâu ri. Tin nhân đã din ging rõ ràng rng: lúc mà Thn hot động thu
phóng th
i được gi danh là: Giác, như tri giác, thính giác, xúc giác, khu giác, cm giác, … đủ thgiác, lung tung giác,… khảo sát hoài không hết… hôm nay, chúng tôi xét li điu này:

Nó va lu mlý hc, va hn lon ri nùi vkhoa Thn học … dễ dàng dn đến mê tín dị đoan. Song, suy cho cùng, xét cho cn, thi vic này li rt cn phi có… vì nó chính th
n
c thang để hc tp cho người nào tìm hiu vÂm Dương Lý Vô Hu đời đời.

4. Knguyên Tiên Hu Thiên Trí Tri, Ý hay Vũ Trụ Đạo Knguyên Liên Hành Tinh, knày, trong vn hi này đã nêu 64 lý tính siêu hin nhiên xem ra cũng tm đủ làm nn tng căn bn siêu siêu đến hin siêu cho khoa hc Thn trí tc cũng khá tm đầy đủ cho Đức Tánh ca các Đức Thn, tm đủ cho Văn Minh Tinh Thn Vt Cht và quá đủ cho Văn Minh Vt Cht Tinh Thn (Đạo lý Khoa hc và Khoa hc Đạo lý).

Nó gm 64 danh lý như: Không Hoàn Toàn Không Cc, Vô cc, Âm Dương siêu hin hin siêu, Âm Dương vô hu hu vô, Âm Dương tĩnh động, động tĩnh, Âm Dương tiêu trưởng,
tr
ưởng tiêu, Âm Dương biến hóa hóa thành và hóa thành biết hóa, Âm Dương đức tính, tính lý, bmt mi, tun ttrt tự đệ nhiên sinh, … được và bthu vén làm thành mt hn nhiên, đại diên cho mt nhiên sinh tĩnh động trong Vũ trvô hu, trong đó con người quay qun vi nhau và vi muôn s, vt, vic, mãi mãi như vy (Tri đời người).
Chúng luôn luôn s
ng động cc klinh động quây qun vi nhau.

Nhiên sinh sinh khc ln nhau xoay vn vi nhau mãi mãi, chưa đình nghỉ động tĩnh (xem phn Khoa Thiên Nhiên Xã Hi). Có l, ta không còn đủ thì giờ để làm sáng tthêm vNhiên sinh khc hc, nhưng, vi khoa nhân bn hc mà ta vi vã trao cho các cao đồ, thi ta hoàn toàn hy vng các cao đồ chánh tông ca ta đủ sc làm sáng tvn đề này cho đàn hu tiến Vit Nam trước tiên, kế đến cho cnhân loi hu thế, ta đã hoàn tt Thiên Nhiên Xã Hi Hc xong ri đã in thành sách Phân Khoa Thiên Nhiên Xã Hi Hc còn phn Nhân bn hc thuc Phân Khoa Chính TrLiên Hành Tinh, phi chcơ duyên ca dân tc.


5. Tr
li bài này ta ct ý nói vĐức Tánh ca Thn Thông Tri Thn Tri Hóa tc nói vÂm Dương vô toàn vô biến hóa linh động, mu nhim, huyn diu khc mi nơi trong mi tĩnh động động tĩnh.

Knguyên Tiên Hu Thiên Trí Tri, Ý Thc:
a- Nói v
n đề: trước khi chưa có Lut To Lp Vũ Trụ Vô Hu cho nên phi nói Âm Dương Vô toàn Vô là tiên quyết

b- Khi đầu có Lut To Lp Vũ Trụ Vô Hu trong phm vi mtti sáng ca Siêu nhiên Lc Trí Tri, Ý tc khi đầu vcái lý lcó ngun gc ca ti sáng. Cho nên, phi
đặt tên cho nó là Đức Thn Minh Thn Thc.

c- Trí Tri, Ý giao du liên h, liên t, biến hóa mt cách thn su qukhc, tri qua nhiu lĩnh vc Âm Dương – tri bin tình ý, thi nó được và bị đặt tên: Thn Thông Tri, mà
h
Thn Thông Tri thi lin lp tc, tc khc, bt chp không thi gian nó lin trở thành Thn Tri Hóa cũng mt chính nó đó thôi tc là Âm Dương: Trí Tri, Ý Đồng Nhi
D
(trong tchính nó).

d- Trí Tri, Ý lc mtbiến hóa thông khp nơi, bt chp không thi gian, được và bgi danh là: Thn Hot Biến, nó chuyên hot động đi vchuyên nht.

e- Biến hóa thành Âm Dương Dương Âm, nên danh gi là Trí Tri, Ý Thc Siêu Hin Hin Siêu.

f- Gm tt cmi biến hóa hóa thành Siêu Hin Hin Siêu trong Vũ TrVô Hu, nó phi xng danh Tiên Hu Thiên Trí Tri, Ý Thc.

Rng: bt ksiêu hình hay hu hình, nếu có biết hóa ra, biết trnên thế này thế n, thế kia, thi đó là schng minh hùng hn nht: Đã, đang và smãi mãi chlà Hin Siêu
Siêu Hi
n Đức Tánh Trí Tri, Ý.

6. Con người đã, đang sn có Đức Tánh Trí Tri, Ý Siêu Hin Hin Siêu. Vy, mt con người hay là mt thging gì thi cũng chđơn vmt Âm Dương biết Biến Hóa Hóa Thành đang trc ngtrong Vũ TrVô Hu (tt nhiên trong đó có con người).

Vy làm sao còn chi cãi được skin hin hu tuyt đối ca Đức Tánh biết Biến Hóa Hóa Thành, rõ ràng chúng ta không còn chi cãi na vĐức Tánh Trí Tri, Ý, chcòn li vn đề Trí Tri, Ý Tiên Hu, tĩnh động, mt, thu phóng sao đó mà thôi. Nhưng, Văn Minh Dch Lý Vit Nam đã cho ra đời

Phân Khoa Chiết Tính Tình Ý (phân khoa Văn Lý Hc) để xác định vTrí Tri, Ý tĩnh động.

Cho dù nó có linh động ti đâu, Thn cũng không làm sao thoát khi Lut Cu To Hóa

Thành (to hóa Thượng Đế) tc Âm Dương Vô Toàn Vô, tc Vô Cc Đức Tánh đó vy.Dch Lý Sĩ            Biên son
XUÂN PHONG CAO THANH

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Khai Giảng Khóa Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh – Trình độ Chuyên Sâu (26/11/2022)

Lúc 18:30 ngày 26/11/2022 Đối Tượng: Dành cho các bạn đã hoàn tất khóa học Phong …