Bài 17: Đức Tính Tình Ý

Nói cho để đa số dễ theo dõi:

  1. Đức Tính Tình Ý của Vũ Trụ muôn đời và khắp nơi chỉ là:

Đức là: Manh Nha, là để chỉ về Ẩn.

Tính là: biến hóa, là để chỉ về Hiện.

Tình là: Âm Dương, bắt buộc sẽ có vấn đề về tương cảm.

Ý là: Cực, bắt buộc có vấn đề về hóa sinh mới mãi.

 

  1. Nếu đem so sánh giữa Đức TínhTình Ý thì:

Đức Tính đáng là gốc, đáng là khởi, đáng là Âm.

Tình Ý đáng là ngọn, đáng là dứt, đáng là Dương.

 

  1. Nếu nói theo tuần tự và trật tự từng bước một thì

 

Nếu           Đức là …………..    Âm,    thì       Tính là …………………     Dương

                  Tính …………..…    Âm,    thì       Tình ……………………     Dương

                  Tình …………….     Âm,    thì       Ý ……………………….     Dương

                  Ý ……………..…    Âm,    thì       Lời lẽ …………………..     Dương

                  Lời lẽ …………….    Âm,    thì       Chương trình …………..     Dương

                  Chương trình ……   Âm,    thì       Hành động ……………..     Dương

                  Hành động ………    Âm,    thì       Sự kiện …………………    Dương

                  Sự kiện ……….…    Âm,    thì       Vật thể…………………..    Dương …

 

Như vậy có nghĩa là:

 

Khi có Đức đó thì có Tính đó, khi có Tính đó thì có Tình đó, khi có Tình đó thì có Ý đó, khi có Ý đó thì có Lời lẽ đó, khi có Lời lẽ đó thì có Chương trình đó, khi có Chương trình đó thì có Hành động đó, khi có Hành động đó thì phải có những Sự kiện nào đó xảy ra, khi có những Sự kiện nào đó thì sẽ thành ra vật thể đó.

 

Đó là chuỗi lý Âm Dương bắt buộc phải như thế, cứ liên tục nối tiếp

 

Dứt của giai đoạn này là khởi của giai đoạn kế tiếp.

 

Hiện của giai đoạn này là Ẩn của giai đoạn kế tiếp.

 

Dương của giai đoạn này là Âm của giai đoạn kế tiếp.

           

  1. Muôn loài vạn vật và con người là con đẻ của Vũ Trụ Vô Hữu nên cũng có Đức Tính Tình Ý giống mà hơi khác như thế, cho nên con người chỉ cần lo học để hiểu biết rõ về tương động, tương giao, tương cảm, tương sinh ở tự thân một con người là có thể hiểu rõ được về Đức Tính Tình Ý của Vũ Trụ, tức như hiểu rõ được hết thảy muôn đời và khắp mọi nơi đã đang và sẽ ăn làm ra làm sao.

 

Nói theo quan niệm của Dịch Lý Việt Nam:

 

Muôn đời và khắp mọi nơi chỉ là Trí Tri, Ý.

 

Đức     :           KHTK             :           Trí      

Tính    :           Manh Nha      :           Tri

Cực     :           Biến Hóa        :           Ý

 

Xin sơ lược liệt kê sau đây một số những Tiên Thiên Tình Ý để làm sáng tỏ học thuyết Đồng Nhi Dị:

 

KHTK Đồng ………………… Tĩnh hoàn toàn Tĩnh Đồng
Manh Nha Nhi ………………… Manh Nha Nhi
Dị ………………… Động Dị
Trí hoàn toàn Trí Đồng ………………… Linh hoàn toàn Linh Đồng
Manh Nha Nhi ………………… Manh Nha Nhi
Tri Dị ………………… Thiêng Dị
Tri hoàn toàn Tri Đồng ………………… Mầu hoàn toàn Mầu Đồng
Manh Nha Nhi ………………… Manh Nha Nhi
Ý Dị ………………… Nhiệm Dị
Siêu hoàn toàn Siêu Đồng ………………… Huyền hoàn toàn Huyền Đồng
Manh Nha Nhi ………………… Manh Nha Nhi
Hiển Dị ………………… Diệu Dị
Tối hoàn toàn Tối Đồng ………………… Như hoàn toàn Như Đồng
Manh Nha Nhi ………………… Manh Nha Nhi
Sáng Dị ………………… Nhiên Dị

 

 

Dịch Lý Sĩ                                                                                                     Biên soạn

XUÂN PHONG                                                                                           CAO THANH

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thư Mời Tham Dự – Lễ Tưởng Niệm Chư Vị Tổ Năm 2023

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống cao quý của người Việt Nam, theo tinh …