Khóa Học Giao Dịch Xã Hội-Dịch Lý Việt Nam

Phân Khoa Giao Dịch Xã Hội

Ứng dụng những nguyên lý của Dịch và phép tổ chức cơ mật của trời đất vào xã hội nhân sinh giúp bạn thành công trong tổ chức điều hành giao tế cá nhân hay đoàn thể hoặc bất cứ mục tiêu lý tưởng vĩ đại hay nhỏ nhặt nào mà hằng ngày bạn sống chết với nó

Chương trình Giảng Dạy

 1. Đại cương về khoa Thiên Nhiên Xã Hội Học

2. Cơ cấu Xã Hội Thiên Nhiên

3. Âm Dương Tiêu Trưởng Luật

4. Âm Dương Tứ Tượng Vận Hành

5. Ngũ Thần Đệ Nhiên Sinh Khắc

6. Lý Sinh Khắc

7. Vượng Động

8. Lý Giải 16 Cương Vị Động Tĩnh

9. Các Thành phần Động Tĩnh Trong Xã Hội

10. Thuận Thiên Hành Đạo

11. Qúa Khứ-Hiện Tại-Vị Lai