Home / Dịch Lý / Âm Dương Lý Số-Dương Âm Số Lý / Bài 9: Kiền Dĩ Dị Tri Khôn Dĩ Giản Năng

Bài 9: Kiền Dĩ Dị Tri Khôn Dĩ Giản Năng

Tin nhân có câu: Kin dĩ dtri, Khôn dĩ gin năng, nghĩa là: Đức ca Kin nó thhin cái Tánh để thy biết sáng t, hin hin, công khai, cth, trc tiếp, rõ ràng; còn Đức ca
Khôn nó th
hin cái Tánh gin đơn, ôn hòa, nhu thun, mm mng và cũng dhiểu…
Đó
Đức Tánh Tình Ý ca Vũ TrVô Hu, ca Thiên Địa QuThn

2. Hngười nào không mun an nhàn, tc mun làm nên vic ctrong thiên h, thi hãy noi gương, bt chước cho được cái Đức Tánh Tình Ý ca Thiên Địa QuThn.
Gin d– dbiết
Dhiu sáng t
Nhu thun, dtheo – hin nhiên, tnhiên

Nhưng tt cả đều phi tht đúng lúc, tc phi Ăn khp, nếu không vn phi chthi. Có như vy thì mi có cơ hi để cho thiên hsvvi mình, cũng ta như muôn loài vn
h
u đều phi quy vVũ Trlut, làm nô lnhư điên cho Biến Hóa Lut đó vy.

3. Hcàng sáng t, tt nhiên, càng có nhiu người để đồng ý, hcàng dhiu biết thì càng có nhiu người bt chước theo được. Gin đơn, ngay thng, không ngoc ngoéo quanh co
thì r
t ddàng tim được nhiu người đồng tâm hip lc. Đa snhân loi nng vUy danh, nghiêng vQuyn li, thích danh vng tin tài, tình nghĩa nói vn tt là: DANH –
L
I TÌNH.

4. Do vy, hta mca ra được 1 con đường nào gm có c: Danh, Li, Tình có thgi nó là: xa lhp dn gin đơn, gin d, dbiết, dbt chước theo mà làm. Ltt nhiên, thiên
h
snô nc đổ xô vcon đường hp dn đó, ngõ hu hưởng thụ được trn vn cái tứ khoái, khoái lc ca Đạo Đời. Mà cũng cn có đa sngười Đời Đạo chuyên lo hưởng th
tkhoái thì ksĩ mi có dp hành hip giang hồ được.

Bng không như vy thì ksĩ cũng tht nghip luôn… Không có đa sngười ngu thì không có công vic ln, vic ctt ksĩ tht nghip, không có ksĩ hành hip được. Không có đa sngười ngu ùn ùn say đắm đi trong đêm, thi ksĩ không có dp gì để thun thiên hành đạo. Do đó, Vũ Trụ Đạo Kỷ Nguyên Liên Hành Tinh nói:

ĐẠO KHÔNG ĐỜI thì ĐẤT TRI KHÔNG CÓ!
ĐỜI KHÔNG ĐẠO thì TRI ĐẤT ĐI VÊ ĐÂU?

Nghĩa là: không có Lý Biến Hóa (Đạo Vô Cc) không hóa thành ra Vô Hu Vt (hóa thành Đời), sng động linh động thì làm gì có Tri Đất. Đất Tri không thoát thai tĐạo
Vô C
c (Đạo) thì Đất Tri từ đâu chui ra? Và đi về đâu?

Mãi vsau, Đạo Cc vô trsinh bông trái trên hin thân loài người, cũng dùng mt Âm Dương lý lnhư vy mà thôi. Do đó, để làm được công vic ln, c, cho thiên hthi
ph
i nh:

– Ksĩ là kphi làm tôi mi cho thiên h
– Khi
ến xui được thiên hthi phi hp tình, hp lý và phi trong nguyên tc gin d, cth, rõ ràng, … Đa sthiên hkhông phi là người lo lý lun, nghiên cu gì c.
Thiên h
chùn ùn chy theo, chy vvi mi cái ltai, lmt, kích thích, ha hn, hp dn tkhoái.

Bi lẽ đó, chúng ta buc phi tht thp khoa Bin Minh Chng Nghim Chân Lý Toán Hc Biến Thông (hay là khoa Tri Hóa Thn Toán Vô Cc SLý). Cái khó là hthp, đại
chúng hóa cho
đa sngười đời để theo hc được, để hiu được mà vn không mt lý, lc lý, mlý.

Đó là lý do quyn Văn Minh Dch Lý Vit Nam tp III này ra đời. Nó là Văn Minh Dch Lý Vit Nam được và bị đại chúng hóa Thiên cơ, Thi cơ, Nhân cơ, tĩnh động vt cơ
Th
n cơ slý.

5. Xét thy hin nay, chúng nhân thiên hạ đang ln hp và ùn ùn chy theo Văn Minh SLý cân, đo, lường, đếm và Văn Minh cơ khí giết người cũng để mong cho nhanh đạt được
Danh, L
i, Tình mà thôi. Tiếc thay! đường trường ca Văn Minh cơ khí đã gp sphn ch, cân đo lường đếm thay cho nhân tình nghĩa, khiến cho Danh, Li, Tình, tkhoái
ch
ng đạt được bao nhiêu, mà cnh tsát tp thclãng vãng bao quanh! Thiên hạ Đông, Tây, Nam, Bc đều vmng, tht vng, đã hiu rõ cây gy nguyên tkhinh khí không
th
bo kiếm hnh phúc ca loài người.

Nói rõ hơn, mt thiu sngười đang nm quyn lc ca Văn Minh cơ khí giết người chng làm được trò trng gì cho cuc tiến hóa ca loài người c. Ti sao vy? Ti vì công cuc tiến thoái hóa ca loài người là do Trí Tri, Ý ca h, cũng như cơ khí là con đẻ ca Trí Tri, Ý mà thôi… Chính Trí Tri, Ý đòi Hòa Bình và chính Trí Tri, Ý dùng vũ lc.

Vy là bế tc hin nhiên thôi. Mà hbế tc, thi gidi, ginhân, ginghĩa xut hin ngày ln lên, tc là Thi ca bóng ti Trí Tri trưởng lên và ánh sáng Trí Tri n tàng. Thi ca thtiêu hin tài. Thi ca con người sợ stht phphàng!

6. KNguyên Trí Tri, Ý nói: Nay, là đến lúc thi đại Phc Pháp, mà loài người sẽ được và bhưởng nhiu llùng mu nhim ca hai nn Văn Minh Á Âu hn hp, ca thi Hòa
C
u Hp Tân, Hòa mgia hai nn Văn Minh Vt Cht Tinh Thn và Tinh Thn Vt Cht.

Bi vì Dch Lý Tân Kdo dân tc Vit Nam phát minh knày là khoa hc tng tp ca nhân thế.

Nhân loi sẽ được và bhiu rõ và sáng tvVan Vt qui Nht Lý. Nhân loi dùng xài được nhp cu ni lin gia Huyn vi Hin hin đang nm gn trong quyn sách này. Quyn sách này giúp cho mi người khó tánh đa nghi, hoài nghi chủ nghĩa ti đâu cũng mc, hsthy trc tiếp vn đề Siêu Nhiên, Siêu Hin Hin Siêu, vđề bt gp Thn Thông Tri, Thn Tri Hóa cùng Thn Hot Bác Biến Thông, được bt gp thường xuyên trong nhiu bài mu thc chng trong quyn này.

7. Kết lun
Thi Phc Pháp đã đến, thi Mc Pháp ca loài người đang trên đà cáo chung. Cn câu Đạo lý khoa hc và khoa hc Đạo lý được và bnn Văn Minh Dch Lý Vit Nam ly li
cho s
quân bình, to sc sng mi.

Thế là người Vit Nam đã hết sc mình to nên, to thành ra ‘xa lAn Hòa Duyt Lc’ cho người Vit Nam trước tiên (hp tình), kế đến cho toàn thloài người và hu thế (hp
lý). Chúng ta ch
còn mt điều: ‘cn tc vô ưu’ nghĩa là hhành đạo trường tn phi:

– Lúc nào cũng phi hết sc cn trng, lng nghe cho thu trit Thiên ý, Thi lnh, xét kthm kín ca nhu cu thiên hs. Phi làm như vy, thi thiên hmi được hưởng
sinh khí c
a KNguyên mi Tiên Hu Thiên Trí Tri, Ý.

– Nói khác đi, lúc nào cũng phi là con người ca Đức Thn Minh Vô Tư (chí công).

Quyn này cgng giúp bn trthành nhà Tiên Tri Vô Tư, giúp bn biết đúng, biết rõ về Thi cơ, Thiên cơ, Nhân vt, Tĩnh Động Vt cơ. Tri qua không biết bao nhiêu bài mu Bin
Minh Ch
ng Nghim Chân Lý hc tuyt đối và mãi mãi (Biến hóa lut).

 

Dch Lý Sĩ             Biên son
XUÂN PHONG CAO THANH

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Khai Giảng Lớp Thiên Nhiên Xã Hội Học (Học Online)

Ứng dụng những nguyên lý của Dịch và phép tổ chức cơ mật của trời …