Home / Dịch Lý / Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 5)

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 5)

  • Hỏi: ở những ví dụ về Đạo Cực cụ thể (a, b, c trong đoạn 11) thuộc về chuỗi Lý Hóa Thành, thuộc về đường đi dĩ nhiên, tạm ví như là những mấu chốt nối kết theo đường diễn tiến thẳng hoặc thành cây.

 

Còn như trường hợp Cực của Cực được biểu diễn, được hình dung hóa nó trong đường đi dĩ nhiên ra sao? Sơ đồ như thế nào? Xin cho ví dụ.

 

Đáp:

  • vẽ đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa theo sơ đồ đường thẳng hoặc nhành cây là một ý tứ, ý nghĩa thuộc mắt nhìn, là có ý muốn chỉ cho thấy rõ nhiều giai đoạn diễn tiến nối tiếp liên lỉ, là có ý muốn nói từ KHÔN đi thẳng đến CẤN, rồi Đệ Nhiên Sinh hóa đi thẳng đến KHẢM, rồi đến TỐN … cho đến KIỀN, hay từ Thủy tiến thẳng đến Mộc, đến Hỏa, đến Thổ, đến Kim rồi lại đến Thủy tức như đến Cực của Cực, khi nhìn vào thì ta có thể thấy được một sự giáp vòng và cho ta hiểu được rằng chỉ có một gốc Hư Như – Như Hư mà trổ sinh muôn ngàn cành nhánh, muôn ngàn cành nhánh Siêu Hiển – Hiển Siêu gì cũng chỉ do một gốc Âm Dương – Dương Âm đi đi lại lại từ gốc đến cành nhánh và từ cành nhánh trở về gốc Âm Dương – Dương Âm mà thôi chớ không có gì xen vào đó được cả.

 

  • Nhưng, tại sao vẽ đường đi dĩ nhiên Cực của Độ Cực lại phải vòng tròn chi vậy

Đáp: vẫn chỉ là hình bóng, hình dung hóa thuộc ký hiệu qui ước cho Lý Học mà thôi. Vẽ vòng tròn để biểu diễn một ý tứ, một nghĩa lý mà khi nhìn vào hình thì ai ai cũng có thể hội ý được một cách dễ dàng, rằng: từ KHÔN đi đến KIỀN Cực, khi Cực KIỀN rồi thì bắt buộc quay đầu về, trở về KHÔN Bộ Mặt mới vì không còn có gì, có ngõ nào xen vào chỗ Cực của Cực được nữa cả. Và khi đến KHÔN Cực đến Cực KHÔN rồi thì liền bắt buộc phải quay đầu về, trở về KIỀN Bộ Mặt mới.

 

Tỉ như, giàu rồi đến giàu hơn, rồi đến giàu hơn nữa… thì ta vẽ đường biểu diễn thẳng, khi đến độ hết thể giàu được nữa rồi tự nhiên không còn có ngõ nào khác để đi, để tiến nữa, vậy chỉ còn có 1 ngõ là quay đầu trở về bớt giàu, tức khởi nghèo. Đến khi hết mức độ nghèo rồi, không thể nghèo hơn nữa được, chỉ còn một ngõ là tiến dần đến bớt nghèo tức là khởi đầu giàu, tiến mãi trong tư thế ngày càng bớt nghèo, đến lúc không thể giàu được nữa, quá quá giàu rồi thì quay đầu trở về bớt giàu, nếu tiến mãi trong tư thế bớt giàu sẽ trở thành hóa thành 1 sự lý mà Tình Ý người gán danh là nghèo. Đó là hiện tượng Phục Cấu, là cái lý Khởi Dứt, Dứt Khởi cùng lúc liên miên bất đoạn, nhưng đối với vấn đề, bất kể vấn đề gì, ở đây ta ví dụ vấn đề nghèo – giàu, giàu – nghèo cho Hậu Thiên Học thì chúng ta phải cung ứng phương tiện, bởi thế nên chúng ta mới làm thành ra Khởi – Dứt tách rời hiện tượng Dịch Phục Cấu Trí Tri, Ý Thức Phản Phục, hiện tượng đó là sự vẽ vời biểu trưng cho sự tiến thoái hóa ở Trí Tri, Ý người, vật, việc có đắc thời, lỗi thời… sao đó, người đời nhìn vào người đời thì có thể thấy cái lý đó ở người hệt thế này qua thế khác tức có xảy ra đổi nghề, đổi nghiệp, đổi cách làm ăn, canh tân, đào thải Tình Ý gì gì đó, không ăn làm theo thế cũ, biến đổi, biến động, biến hóa mãi không đình nghỉ và được vẽ vời biểu diễn Lý Biến Hóa mãi đó thành ra đồ hình chu trình vòng (Cực của Cực) trở thành Bộ Mặt mới.

 

Hiện tượng Dịch Cấu Phục sở dĩ là do nguyên lý Âm Dương là 1 chớ không phải là 2 cái riêng biệt tách rời nhau ra được, là ý nghĩa Âm Dương chung cùng, Âm Dương đương nhiên nương tựa lẫn nhau, cung cầu lẫn cho nhau, san sẻ sự tiện lợi ít nhiều lẫn cho nhau để cùng biến hóa – hóa thành hết sức quân bình cân xứng cho chính nó: Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức.

 

Nếu Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức không đương nhiên nương tựa vào nhau thì lập tức tận bên trong sâu kín đối với hiện thân xã hội loài người là thời kỳ trộm cướp, phá tán, gian xảo, lừa lọc, giết hại, gian xảo, gạt gẫm, hung bạo, mặc kệ, mặc xác lẫn nhau xảy ra cùng nhau dìu dắt gấp rút đi vào truông tư danh, tư lợi, tư tình, tư đẳng, tư đạo, tự diệt nhau như ngoé, ấy là thời mạt pháp. Thời mạt pháp này cũng phải tiến đi trong Đạo Cực để trở thành mạt mạt pháp tức tiến đến Cực của Cực Ác, Cực giả dối, gian xảo, ác độc, hết thể ác được nữa, không còn mức độ nào ác hơn để mà ác độc thì quay vòng phục hồi, tái hồi về ngõ bớt ác, tiến mãi thì sẽ tiến đến bớt ác tức như khởi thiện. Loài người có biết điều này hay không biết thì Đạo Cực vẫn mặc kệ loài người. Nó cứ tuần tự Cực đên Cực của Cực (giáp vòng). Loài người nếu có tự biết sai lầm thì sẽ có cơ hội bớt sai lầm, mà nếu như không tự biết sai lầm thì tự nhiên cũng đến Cực của Cực sai lầm, tức bớt sai lầm do Biến Hóa Luật, do Đạo Cực làm ra đó vậy.

 

  • Chỉ có một phạm vi Vô Hữu Cực đáng là danh lý. Nhưng đối với Tình Ý thông thường của người đời thì được biến thông, được tan vào nhiều phạm vi Tình Ý để cung ứng cho Hậu Thiên Học với một và nhiều danh lý sai lầm tương xứng được Lý Âm Dương như sau: Âm Dương sai lầm bởi vì giá trị của chữ nghĩa chỉ là giá trị của qui ước, chỉ là sự được tỉ như:

 

được Lý ở HỮU KHÔNG được Lý ở
NGHÈO ……………… GIÀU ĐÓI ……………… NO
THIẾU ……………… ĐỦ ÍT ……………… NHIỀU
HÈN ……………… SANG VƠI ……………… ĐẦY
TRONG ……………… ĐỤC YẾU ……………… MẠNH
……………… SẠCH THẤP ……………… CAO
THƠM ……………… THỐI NHỎ ……………… LỚN
NGU ……………… KHÔN MỎNG ……………… DÀY
……………… MỚI GẦN ……………… XA
NHẸ ……………… NẶNG MỀM ……………… CỨNG
ƯỚT ……………… KHÔ LOÃNG ……………… ĐẶC

 

Người đời thường hiểu theo kiểu sai lầm này, bởi vì để dễ học: theo kiểu được lẫn nhau (sai lầm)

 

QUÁ QUÁ ĐÓI ………… ĐỘNG TĨNH ………… QUÁ QUÁ NO
QUÁ ĐÓI ………… —//— ………… QUÁ NO
ĐÓI ………… —//— ………… NO

 

Đúng đắn nhiệm nhặt thì:

 

HƠI HƠI ĐÓI …… HƠI ĐÓI …… ĐÓI
HƠI HƠI HƠI ĐÓI …… HƠI ĐÓI ĐÓI …… ĐÓI ĐÓI
HƠI HƠI QUÁ ĐÓI …… HƠI QUÁ ĐÓI …… QUÁ ĐÓI
(Người đời gọi là đói run, đói lã gì đó)
HƠI HƠI QUÁ ĐÓI ĐÓI …… HƠI QUÁ ĐÓI ĐÓI …… QUÁ ĐÓI ĐÓI
HƠI HƠI QUÁ QUÁ ĐÓI …… HƠI QUÁ QUÁ ĐÓI …… QUÁ QUÁ ĐÓI
HƠI HƠI QUÁ QUÁ ĐÓI ĐÓI …… HƠI QUÁ QUÁ ĐÓI ĐÓI QUÁ QUÁ ĐÓI ĐÓI
(người đời gọi là đói ngất, đói chết gì cũng được)

 

Mỗi trạm cọc đều có ngõ rẽ, nhưng hễ đến Cực của Cực thì bắt buộc phải giáp vòng quay đầu trở lại Phục Cấu.

 

Sau đây là 1 ví dụ về Luật Phục Cấu trong Tình Ý người đời xuyên qua công việc làm ăn của một con người để diễn tả Tình Ý Cực của Cực trong phạm vi giàu – nghèo và chỉ đi vòng vòng trong khuôn giàu – nghèo mà thôi, tức đi trong hai đầu Vô Hữu Cực đó vậy.

 

Đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa trong phạm vi: giàu – nghèo, nghèo – giàu.

Ví dụ: ta khởi điểm ngay trong một đời người hoặc nếu một đời người chưa diễn tả được cái lý lẽ nghề nghiệp, nối nghề nghiệp thì ta cứ nối tiếp từ đời này sang đời khác, đời ông tằng tổ, cố tổ, ông nội, cha, con, cháu, chắt, chít… từ nghèo mà tiến lên, tiến xuống – giáp vòng. Vậy đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa tức sự diễn tiến của Tạo Hóa thì một lượt cùng lúc chung chùng vừa thẳng vừa cong, được biểu diễn bởi qui ước tượng hình ngắn gọn như sau (nguyên trang hình vẽ):

ĐƯỜNG ĐI DĨ NHIÊN CỦA TẠO HÓA

 

Đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa trong phạm vi nghèo – giàu, giàu – nghèo

 

Ví dụ: ta khởi điểm từ đời này qua đời khác: từ nghèo mà tiến lên, tiến xuống.

 

THỜI TIẾN LÊN

 

Ta đi học nghề Ta trở thành Thợ phụ
Thợ phụ ……………………. Thợ chánh
Thợ chánh ……………………. Phó cai
Phó cai ……………………. Cai chánh
Cai chánh ……………………. Phó trưởng xưởng
Phó trưởng xưởng ……………………. Trưởng xưởng đóng tàu
Trưởng xưởng đóng tàu ……………………. Hùn vốn trong hãng tàu
Hùn vốn trong hãng tàu ……………………. Phó chủ hãng tàu
Phó chủ hãng tàu ……………………. Chánh chủ hãng tàu
Chánh chủ hãng tàu ……………………. Thương buôn giang thuyền
Thương buôn giang thuyền ……………………. Hội viên Hàng hải
Hội viên Hàng hải ……………………. Phó chủ tịch Hội Hàng hải
Phó chủ tịch Hội Hàng hải ……………………. Chánh chủ tịch Hội Hàng hải
Chánh chủ tịch Hội Hàng hải ……………………. Kinh doanh ngoại quốc
Kinh doanh ngoại quốc ……………………. Chi nhánh trên nhiều nước
Chi nhánh trên nhiều nước ……………………. Quốc tế đại doanh thương

 

THỜI TIẾN XUỐNG

 

Quốc tế đại doanh thương Ta trở thành Quốc tế tiểu doanh thương
Quốc tế tiểu doanh thương ……………………. Quốc tế nội đại doanh thương
Quốc tế nội đại doanh thương ……………………. Quốc tế nội tiểu doanh thương
Quốc tế nội tiểu doanh thương ……………………. Kêu gọi cổ phần hùn vốn
Kêu gọi cổ phần hùn vốn ……………………. Có nhiều cổ phần
Có nhiều cổ phần ……………………. Chủ tịch một công ty
Chủ tịch một công ty ……………………. Phó chủ tịch một công ty
Phó chủ tịch một công ty ……………………. Sang nhượng phân nửa cổ phần
Sang nhượng phân nửa cổ phần ……………………. Sang nhượng hết cổ phần
Sang nhượng hết cổ phần ……………………. Lập xí nghiệp riêng
Lập xí nghiệp riêng ……………………. Tự chủ xí nghiệp
Tự chủ xí nghiệp ……………………. Cố vấn xí nghiệp
Cố vấn xí nghiệp ……………………. Sang nhượng xí nghiệp
Sang nhượng xí nghiệp ……………………. Gia sản chìm nổi
Gia sản chìm nổi ……………………. Chia gia tài cho con cháu
Chia gia tài cho con cháu ……………………. An hưởng tuổi già
An hưởng tuổi già ……………………. Tuổi già tạ thế

Trích Vấn Đề Lý Học (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

 

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Khai Giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin (Ngày 28/5/2021) (Cơ Bản)

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP DỰ ĐOÁN HỌC (Dịch Lý Báo Tin) Cổ nhân có …