Home / Dịch Lý / Âm Dương Lý Số-Dương Âm Số Lý / Bài 8: Mười Tám Điều Tâm Niệm Về Tất Pháp Lý Đoán Số Học Biến Thông

Bài 8: Mười Tám Điều Tâm Niệm Về Tất Pháp Lý Đoán Số Học Biến Thông

Điều kin tiên quyết: Đức Vô Tư Âm Dương Trí Tri, Ý Vô Toàn Vô là Đức Thn Minh Thn Thc, gi tt là Đức Vô Tư.

Phi có shin din trc tiếp ca Đức Vô Tư, Đức Vô Tư phi đang ttu trong con người mình, thì lúc y slý ca mình mi hết sc tế vi, nhim nht, chính chính. Rng: mình đã nhun nhuyn Triết Lý Ăn khp mi vô tư. Do đó mình sbiết đúng ch, đúng lúc, đúng mi vô hu vt, tc biết rt đúng vý tca Thiên Địa QuThn.

Không có Đức Vô Tư trc ng, thi không có vn đề “Vén khăn che mt To Hóa cái chơi” được đâu.

10. Điều kin vLinh Khiếu, Linh Cm

Thiếu vng Linh Khiếu, chng tkhông thường xuyên luyn tp, tp trung thn trí khi truy lý.

Ta không trau gii thường xuyên Thn trí, thi Linh trí, Lanh trí thiếu vng trong ta là ldĩ nhiên thôi. Linh động trí đã vng thì làm gì có được Linh cm trc ngthường xuyên trong ta đây?

a. trong con người ca ta, có thể được gi là vô tư hay khá vô tư, đó là lúc bng nhiên lòng mình có cm giao, cm xúc, rt mun biết vmt s, vt, vic gì đó, bt k
mu
n biết vdĩ vãng, hin ti hay tương lai, bt kmun biết v1 slý to nhnào, hoc là lúc bng nhiên Trí Tri ca mình cht vt lóe sáng rc lên, ri bng nhiên thy
li
n biết được s, vt, vic gì đó, … một cách rõ ràng hin nhiên

Đó là lúc mà Trí Tri, Ý hơi khác thường năng hot động, rt chu hot động trong con người ri đó vy.

Là lúc mà Thn Trí cũng đã chu vvi con người ri đó (mà bình thường thi conngười lúc nào cũng có trí tht, ltai tht, mt tht để dùng xài tc lúc rt kém vô tư).

b. Hoc mt csự động tĩnh mà nó đủ và tha sc kích động Thn giao cách cm ca ta hot động. Tt cnhng hiu biết quá đúng và cc knhanh như Thn này, nếu được
và b
thường xuyên trau gii, thì con người đó thông được Linh Khiếu sn có trong con người đó (ai ai cũng có và cũng tp thông được c).

Đó là: Nhân linh tính. Mà kết quca nó trong phm vi lý lun gi là hiu biết được do Linh cm ca Nhân linh tính, biết đúng cc nhanh và cc kchính xác.

c. Linh cm là cshơi hơi đến hơi hơi khác thường ca Trí Tri. Nó là đim báo vsự thu hoch sp có thng li, sp có đim tt hay sp tht bi, sp có đim xu, theo đa
s
tình ý thông thường ca người đời vquan đim tt xu.

11. Phép cân đo, cân phân sự đúng lúc Trong tn thâm sâu Manh Nha ca slý, svt, svic, mà có lý chưa xong, chưa thu nhp, chưa va ý, chưa xng ý, còn do d, còn hoài nghi, sphát hin ca Trí Tri hơi chm, quá chm, còn nhiu un khúc, …

Tỉ như hin tượng chưa ăn xong, chưa nhn xong, chưa np xong, chp nhn min cưỡng, btchi, bcn tr, bgãy đổ, bnát, bnn, bkt xe, bri gút mc, không được vui van lòng, có slo buồn, … đều là giúp cho ta cân đo vssm tr, nhanh chm ca lý lhoàn thành, là sTriết Lý Ăn khp. Cn phi được lưu ý và xem xét rt
ráo l
i vsVô Tư ca nhng hin tượng y.

Không có vn đề tt xu, sm tr, nhanh chm, li hi, tiến thoái, ttán, thu phóng theo cái ý vng động riêng tư, cái ý chp ncn hp ca mình mà được… Vì li hi, tt xu theo ý riêng vng động càn đại, thi ssa vào ngõ mê tín dị đoan độc đoán, độc tài, … tức là xa ri chân
như nhiên.

12. Pháp bm xài ngọn đèn thần
Người hc Dch chcó mt ngn đèn Thn duy nht, là svn dng cho được Thn Hot Bác Biến Thông Thiên Địa Tt Yếu, thì phi buc bm ngn đèn Thn lên mà soi ri, nghĩa là phi lo bám sát lý ý, nghĩa tượng Dch, phi tp trung trthn Thiên Din đang thi sng động, ri đem nó tiến sâu vào tng phm vi Âm Dương để rõ ý lý tng câu, tưừg nghĩa ý mà ta đang thc mc.

Có vy, ta mi thong thtrli được Chính Lý, đúng lúc, chính xác, xác đáng và vô tư được.

13. Phép nói Dch co giãn nng nh

Xét thy, thường biết được hào sơ, hào mt, có thường hay xut hin ra ở đầu cuc hay không? Hào lc, hào ngũ có thường xy ra ở đuôi cuc hay không? Kết cuc không? Hào sơ
có thường gp slý nhkhông? Có thường din tcái lý nhkhông? Hào ngũ, hào lc có thường xa, nng? có ln không? Nhto là nhto ca triết lý. Nhto, nhnng, xa gn, đầu
đuôi, khi dứt, … đều phi triết lý ca nó mi được.

Ví d: mt ông bác sĩ bao gicũng nhhơn 2 anh đạp xích lô trong phm vi slượng con người. Mt ông bác sĩ phi quan trng hơn 2 hoc 5 10 anh xích lô trong phm vi trbnh;
và 2 hay 3 anh bác s
ĩ cũng không quan trng hơn mt bác tài xế trong phm vi giao thông, …
(triết lý Nhân Bn Vhc).

Ví d: Lôi Sơn Tiu Quá là quá nh, thi hào ngũ mi tht là nh. Còn Sơn Thiên Đại Súc mà
hào s
ơ thì vn cha ít thôi.

Vy, nhto, nng nh, xa gần, … đều buc phi theo cái lý ý tượng Dch. Hc gichnên hiu nhto theo khái nim ca riêng mình mà phi trong phm vi Âm Dương có so sánh (vđề được lý Chí Lý). Có vy, mi đủ lý lvphép cu to co giãn nhnng ca muôn s, vt,
vi
c mt cách chính lý.

14. Phép biến thông Thiên Địa tt yếu

Phép này tùy thuc vào tài năng ca nhà hc Dch. Ví như gp Qui hay nghĩ đến kết cuc, gp Kin hay nghĩ đến khi đầu, gp Tim hay nghĩ đến schm, gp Quan hay nghĩ đến s
banh tri, trôi qua,… Nó là phép tc để thuc khoa Siêu Vit Hc, nó đeo đẳng sut đời người hc Dch.

Đạo biến thông Thiên Địa là phép tc ca mi phép tc mà người hc Dch phi tuyt đối, phi trit để tuân th. Phép này chdành riêng cho nhng người có tinh thn Đại
H
c, Bác Hc uyên thâm, tc dành cho nhng người có tinh thn Đại Hùng, Đại Lc, Đại Từ Bi mi thc hin được, thc hin ni. Nghĩa là mi lúc suy tư, để thm định cho được vn đề nào, vn đề gì, cũng đều phi theo sát Lý ý nghĩa tượng Dch mà biến thông (Hot Bác Biến Thông).

15. Phép tnh trí tc phép trthn
Tc là phép dn dụ đưa Trí Tri, Ý vmt ý. Tc là Trí Tri, Ý không được mênh mang tn mác, mà chphi tp trung vmt Âm Dương lý mà thôi.

Ví d: đọc nhm Tiu Quá: Bt Túc, ri đưa Trí Tri, Ý vcho được cái lý lBt Túc TrĐời Người, s, vt, vic, thm chí cái lý Bt Túc y phi được thy tht rõ vtrí và vti
siêu hình, vô thanh, vô s
ắc,… đến khi mà thy rõ được cái lý Tiu Quá trc ngtr, chi ph
mi phm vi Tình Lý, lúc y hiu thu rõ được Dch là tt c, đó là trong giai đoan tp trung Thn trí.

16. Phép tịnh dưỡng Trí Tri, Ý
Lúc mtrí là lúc mà trí mt mi, lúc bi ri là lúc trí năng biến động lung tung ri lon, tc là hết khnăng thm định. Lúc y chcó 1 cách duy nht là ta nên nghngơi tnh dưỡng Trí Tri, Ý, ri chờ đến lúc mà nó vt lóe sáng lên trli. Đó là lúc Trí Tri đã khôi phc li phong độ ca nó, cũng là lúc mà Đức Thn Minh Thn Thc vô tư đã trv. Nó chính là đúng lúc mà ta dám phán đoán, thm định, mà ta không hhoài nghi do dgì na.

17. Kthut Biến Thông
Di mài Đạo Biến Thông thì phi: năng biến thông ra 1 câu sao cho có ý nghĩa, ý nghĩa ca nó tht rõ ràng, khó nhm ln, và ít na là tBiến tượng qua Chánh tượng, để mà nhn thc
được tht rõ giai đon sng động biến hóa trong Vũ TrVô Hu, trong tng phm vi và tng thi lúc (xin xem li bài: Giá trSiêu Tuyt ca phm vi Tình Lý, trong quyn Văn Minh
D
ch Lý Vit Nam II).

18. Phi tp tìm biết xut x, ngun gc ca s, vt, vic
Ví d: gp Ha Trch Khu, ta biến thông htr, trái lìa, tách ra,… Giờ khui hi, thăm khui tdưới đáy lon, được và bbàn tay chhi htrlc (Khu) bc trái lìa (Khu) ra khi lon
m
t lá thăm, và đọc lên 3.200 đồng. Và ba ngàn hai được ht (hóa thành) tc được htrợ (Khu) tin bc.

Thn cơ tiên thiên sca Ha là 3, ca Trch là 2 rt hp ng vi thăm kêu

32. Xut xcon 32 này chbiết được khi nó trái lìa (Khu) khi lon thăm. Vy đài Thành Phxs32, chkhông phi ở đài Đồng Tháp được.
Bi
ết đúng phương hướng chính xác cũng do biết được căn gc xut xHóa Thành ra sđó, và căn gc xut xlà phi do ý tượng Dch mà biết đó là phép Định Phương V.

19. Chánh tượng là Chánh Lý
Dch sĩ khi mt trí, ri trí, do d, nguyên tc là phi tnh dưỡng trí. Tuy vy, gp lúc cp bách quá, thi có 1 phép là tp trung Thn trí vào mt chính tượng mà thôi, cũng đủ sc trli.

Ví d: ta hoang mang gia con s01 hay 10 mà Chánh tượng là Trung Phu (Trung Phu 2 hào âm trong), mà Âm Dương lý được lý zero, nên 0 phi bên trong s1, tc xác định 01 chớ không phi 10. Hoc gp Chánh tượng là Tiết, là bmc, vy s1 làm bngăn (Tiết) đứng
tr
ước, tc 10 chkhông phi 01.

20. Đừng trn tin ở Chánh tượng, nếu quá hoang mang

Dùng Chánh tượng trli xong, tnhiên vn còn hoang mang do d, lúc y, đặc bit hãy khoan trn tin Chánh tượng trli. Ta phi rà xét ktrli slý, lý gii đã có tha đáng tt
đỉnh điu thc mc chưa? Nếu chưa, ta vn dùng phép Vo Tròn Chánh Biến (xem li Văn Minh Dch Lý Vit Nam II, bài “Phép tc Vo Tròn Chánh Biến thành mt ý nhim nhặt”). Ví
d
: có người nói đúng 7 gi(Ký Tế) mà còn kém 15 phút (Truân), tc 715 chkhông phi 07)

21. Phép dụng Cơ động Tình Lý

Phép này đã nói rt đầy đủ trong quyn II. Ở đây chnhc li: Cơ động Tình Lý giúp ta tiên tri đúng 100%. Đơn tượng động tương quan, tương ng, tương xng và tương hp lý xong ri thì vic tiên tri stuyt vi hoàn ho.

22. Càng thâm sâu, càng nhim nht, thi càng tiến nhanh vChánh Lý
Dch sĩ là người thường xuyên thy được smu nhim ca To Hóa, lng nghe được Thiên ý ddàng vì hchuyên đi vào thâm sâu nhim nht vi ti (xem li Phân khoa Chiết Tính Tình Ý hay Truy Nguyên Lý Hc).

23. Tính cht – bn cht ca sự Động Tĩnh

Đó điu kin Tiên Quyết giup cho ta phân bit trng đen, ranh gii, hn mang ca mi sự vic, ta mi khám phá ra rng: Trí Tri, Ý hot động khng khiếp, được như thế nào là do nó
thu
c tính cht, bn cht siêu Linh Lc Đằng Xà. Ta khám phá ra: Trí Tri, Ý là Linh LĐằng Xà.

Vi vt thể Đằng Xà được biu trưng là la, là ln chp, là sm sét, chp xt, là nhanh như Thn, là gp rút chm l, mau l. Vy Đằng Xà động là báo hiu chuyn sgp rút
Hóa Thành, vi vàng Hóa Thành nhanh chóng xut hin.

Ta khám phá được tính cht Đằng Xà, nó bao trùm mi động tĩnh, vì Đằng Xà là căn gc cho động tĩnh cht sng. Đằng Xà bao trùm mi độ Cc biến, tc Hóa Thành. Do đó, nó rõ ràng bao trùm mi tính cht khác, bn cht khác như Kim, Mc, Thy, Ha, Th. Gp Đằng Xà đúng lý mà chưa thy xut hin gp rút ti vì chưa chnh lý đó thôi.

Ngược li, Câu Trn là bn cht ca Na Tính, ù lì, squán tính, strì tr. Nhưng, ti chính lý thi cũng là ti lúc mà Thi ca Câu Trn Hóa Thành, cho nên chng trlm đó vy. Gp Câu Trn mà li lý gii lch lc thì trlm mi xut hin được đó vy.

24. Thn trí lin thy biết
Là Tri mun cho biết đúng lúc

Rt cn có xy ra như vy, để biết là đúng lúc ti rt gn ri, không thchn chờ được na, phi lo chp ly thi cơ, nếu không thì thi cơ vut khi tm tay.

25. Tránh vọng động

Người hc Dch ctránh vng động bng cách tgim chế Danh, Li, Tình, dn nén dc vng ni lên trong lòng. Tránh né ý tưởng o giác, vì kém vô tư thì lm hi tiếc, ta khuyên
v
y thôi chkhông hcm đoán sng sung sướng trong o mng (vì cm không phi Đạo).

26. Thói quen tt trong vic thẩm định
Phi biết án chng khong biến chuyn trong không gian, thi gian bao nhiêu, bao lâu, độ chng theo dõi sát giai đon din biến.

Phi xét đã chnh lý chưa, đã chính xác chưa.

Phi có kthut kim soát li mi lý gii đã sai lm

Động tĩnh này đi về đâu, từ đâu đến, để làm gì, đã đúng Độ s?

Nhiên sinh hóa thành chưa?

TÓM LI
Áp dng được 18 Bí Pháp này strthành nhà Tiên tri xng danh. Mt cshơi khác l, mà làm mình vui lây là báo hiu Tiên tri rt dễ đúng.

 

Dch Lý Sĩ             Biên son
XUÂN PHONG CAO THANH

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Khai Giảng Lớp Thiên Nhiên Xã Hội Học (Học Online)

Ứng dụng những nguyên lý của Dịch và phép tổ chức cơ mật của trời …