Bài 2: Nhận Thức Về Trí Tri Cơ Cấu Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh (Phần 2)

 • Hỏi: những ma lực ấy có tiến đi, tiến về trên những con đường lớn cỡ như bóng tối và ánh sáng không?

Đáp: Chắc chắn có những con đường lớn nơi châu thân một con người, bởi vì hễ đã có tia mờ tỏ thì dĩ nhiên cũng có tia tối sáng, sáng tối, tức như con người hễ đã có cảm quan thì dĩ nhiên cũng có giác quan nơi một bản thân con người.

Ma lực mờ tỏ, tối sáng, mát lạnh, ấm nóng, linh thiêng, nhanh chậm, nếu không sẵn có nơi một bản thân con người thì con người làm sao tiếp xúc được, làm sao và tại sao lại được và bị sống chết bởi những ma lực mờ tỏ tối sáng, mát lạnh, ấm nóng, linh thiêng, nhanh chậm sẵn có của Thiên Địa Quỷ Thần đang nuôi dưỡng cũng như đang vây phủ con người và muôn loài vạn vật khác.

 • Vậy, để cho đa số dễ hiểu, dễ hội ý về sự tiến đi và tiến về của Trí Tri, Ý Lực đang ẩn tàng trong cảm quan và giác quan nơi bản thân một con người như sau:

Một số ít cảm giác quan mà chúng ta có thể tạm gọi là con đường lớn đang có Trí Tri, Ý Lực tiến đi và tiến về như là:

a/ Tay, chân hí hoáy vẽ vời, ra dáng vẻ             (tạo, phá)                   HÌNH

b/ Đôi mắt nhìn xem                                         (thu phóng)                QUAN

c/ Miệng lưỡi đọc lên                                        (phóng, bất phóng)   THANH

d/ Hai lỗ tai nghe                                               (thu, bất thu)             THANH

Những cơ quan hiển lộ này vốn phải động tĩnh trong Biến Hóa Luật, tức là vẫn cứ tự nhiên tương động, tương giao, tương cảm với những động tĩnh khác để hóa thành mới mãi cho Trí Tri, Ý Lực nơi bản thân một con người. Trong tự nhiên, loài người đã có tạo ra những qui ước ngôn ngữ hơi khác nhau trong phạm vi ngôn ngữ: tai, mắt, miệng, lưỡi, tay, chân là dụng cụ tự thân sẵn có để tượng hình, để hài thanh, để cho có Hóa Thành Tượng Hình Hài Thanh, để hội ý. Con người sẵn có Đức Tánh biết tức biết động tĩnh để cho có Hóa Thành Tượng Hình Hài Thanh. Nó đích thị là: Trí Tri Cơ Cấu, là Tánh biết, là linh thiêng thần lực xuất hình ư nhân, sự, vật, việc. Âm Dương Tình Ý đã biến hóa xuất hình ư ngoại mà sơ đồ như sau:

Sơ đồ Trí Tri Cơ Cấu bản thân con người

so-do-tri-tri-co-cau-ban-than-con-nguoi

Ghi chú: tiến về ý là lùi xa về ý Tượng Hình, ý Hài Thanh và ngược lại

Giải thích sơ đồ

 1. Từ trong đi ra: Tiến đi
 2. a) Tay, chân Động tĩnh, xê dịch, tạo dựng, phá tán, để cho có hóa thành ngoại vật, ngoại thân, nhỏ to.
 1. b) Đôi mắt Động tĩnh, nhắm mở, hướng nhìn những hiện tượng bên ngoài gần xa.
 1. c) Miệng lưỡi Động tĩnh, phát âm, phóng thanh đi ra ngôn xướng bộc lộ, động vang.
 1. d) Hai lỗ tai Động tĩnh, thu tàng, hấp dẫn, lẳng lặng, lắng nghe, vang dội, chưa đến.
 1. Từ ngoài trở về: tiến về
 2. a) Tay, chân Động tĩnh, cầm nắm, giữ lấy, đem về, ôm ấp, sờ mó, ngoại thân sự vật.
 1. b) Đôi mắt Động tĩnh, thu hình, mãn nhãn, tỏ tường, nháy nhận lạ, quen biết.
 1. c) Miệng lưỡi Động tĩnh, thì thầm, tụng niệm, học thuộc, công phu, lập đi lập lại.
 1. d) Hai lỗ tai Động tĩnh, nghe rồi, nghe tiếp, liên miên, bất đoạn, âm vang, liên lỉ.

Thế là ý hội ít nhiều. Trí Tri, Ý thỏa mãn tạm thời hóa thành hiểi biết mới mãi mãi (Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức). Có thể tạm hiểu đó là Âm Dương Âm mà cũng là Dương Âm Dương đi ra và trở về đó vậy (Trí Tri, Ý Lực linh thiêng). 

Âm Dương Trí Tri, Ý cũ + hơi hơi khác thành ra Âm Dương Trí Tri, Ý mới.

Tóm lại: những cảm giác quan mà chúng ta đã tạm gọi là con đường lớn sẵn có nơi bản thân một con người, chỉ là những cơ quan nô lệ muôn kiếp cho linh thiêng thần lực, nô lệ cho Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức đó vậy (Biến hóa).

Vũ Trụ Vô Hữu muôn đời và khắp mọi nơi, lúc nào cũng đang ăn làm, đang phải biến hóa, biến động, biến đổi trong Biến Hóa Luật, trong Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức chớ không có gì lạ và cũng không làm gì khác được.

Nói rõ hơn cho dễ hiểu:

Con người có động tĩnh cho ý

Chỉ là để cung ứng cho ý

Ý xuất hình (Tượng Hình) – ý tượng hình

Ý hài thanh (Hài Thanh) – ý phát thanh

Với con người: Tượng Hình Hài Thanh là đứng trong phạm vi Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng Việt Nam. Hiện nay với thế giá của nó là Vụ Trụ Ngữ và nó chính là Trí Tri Cơ Cấu cũng chỉ là để cung phụng cho ý loài người.

Ý để lại: Trí Tri Cơ Cấu. Trí Tri Cơ Cấu để cung phụng cho ý (chuỗi ý mới mãi)

Bất kể là nghe, thấy, hiểu được hay không , có nghĩa là bất kể Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng nào, của loài nào, thứ giống gì cũng đều gọi là Trí Tri Cơ Cấu cả, bởi vì chúng cũng chỉ là Âm Dương Tình Ý mà thôi. Vũ Trụ Ngữ là vậy đó.

nhan-thuc-ve-tri-tri-co-cau-1

 • Từ thuở xa xăm, không cần biết tự thuở nào, cũng chỉ là Trí Tri, Ý.

Đến nay cũng vẫn là Trí Tri, Ý.

Mãi mãi về sau này vẫn là Trí Tri, Ý.

Trước đó là Âm Dương Tình Ý (người).

Hiện nay là Âm Dương Tình Ý (người).

Mãi mãi về sau này vẫn là Âm Dương Tình Ý (người).

Ta gọi vắn tắt Âm Dương Tình Ý là:  NÓ – thì:

 • Trước đó là NÓ. Hiện nay là NÓ và mãi mãi về sau này vẫn là NÓ (2 ý). Và danh gọi cho mọi Siêu Vô Hữu trong muôn đời, khắp mọi nơi và mãi mãi chính thị là Âm Dương trời biển tình ý (ý người bà ý muôn loài vạn vật).

Đây là 1 khám phá lớn lao vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới năm 1965 là năm nguyên niên khai mở.

Sơ đồ:

nhan-thuc-ve-tri-tri-co-cau-2

Người đời chỉ tiến đi và tiến về trong khuôn 2 chữ nghĩa, ý nghĩa (Trí Tri Cơ Cấu để lại) 2 Âm Dương chữ nghĩa, ý nghĩa để lại, đó là Trí Tri Cơ Cấu vạch đứt vạch liền (hình dung hóa Trí Tri, Ý hình), mà hiện nay, thì nhân loại đang trên đà tiến về 2 chữ nghĩa, ý nghĩa của những vạch đó, tự trong NÓ chỉ có vạch liền vạch đứt (trong 1 vạch đã là để lại đồng dị vạch), tức là chỉ có 2 chữ mà thôi. Thế là hóa thành 384 vạch chữ nghĩa.

 • Âm Dương trời biển tình ý chỉ là Trí Tri Cơ Cấu. Ở xã hội loài người thì hiện nay, kỷnguyên mới dân tộc Việt Nam đã ngắn gọn qui về 12 Trí Tri, Ý căn cơ, căn bản được lý Âm Dương, để lấy làm đầy đủ cho tất cả mọi ngành học vấn về cái lẽ hóa thành, hóa thành Vũ Trụ Vô Hữu: bầu trời hoặc như mặt trời, mặt trăng, quả đất,… những thứ đó cũng chỉ là Hóa Thành Trí Tri Cơ Cấu được gượng ép hiểu như là Tiên Thiên (có so sánh), tức là chúng đã Hóa Thành được và bị để lại trong Vũ Trụ Vô Hữu do Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý để lại đó vậy (chủ lực căn gốc hóa thành Lý Dịch).

Trong Vũ Trụ Vô Hữu, Tượng Hình Hài Thanh vốn có tác dụng lập tức cho mình cho người, cho muôn loài và cho mãi mãi, và lại còn có thể ngao du giao dịch sâu rộng với nhiều Âm Dương Tình Ý khác (Âm Dương Tình Ý giao dịch, biến dịch).

 • Những ý, mọi ý chỉ lo cung phụng cho khả năng hiểu biết và không hiểu biết.

Tóm tắt: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, tay, chân, da, thịt, lông, xương, gân, tóc,… là những thứ sẵn có mọi nơi tự thân một con người, là Siêu Nhiên lộ, là những con đường lớn để cho Trí Tri, Ý Lực con người tiến đi và tiến về. Nghĩa là tai, mắt, … là do Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý, Tình Ý tạo ra và rồi nó lại tạo ra những thứ gì đó, tạo thành ngoại thân của nó cho tai, mắt, … tức cung phụng ngược lại cho Trí Tri, Ý, cho Tình Ý đó trước tiên cái đã, cũng như ta lo sắm xe, chùi xe, sửa xe gắn máy một cách cực khổ để chi? để chiếc xe ấy giúp ngược lại phương tiện cho ta, tức là nó giúp cho ta phương tiện di chuyển, cho tram ngàn Tình Ý về sau này của ta, tỉ như Tình Ý lau xe cho sạch, Tình Ý muốn thay vài bộ phận lớn nhỏ của chiếc xe, Tình Ý bán xe, đổi xe, sang xe, cho mượn xe,… tựu trung chỉ là Tình Ý lo thể hiện việc cung phụng cho Tình Ý riêng của mỗi người cái đã

 • Tai, mắt, miệng, lưỡi, … là Tượng Hình Hài Thanh vốn sẵn có, chính nó là Trí Tri Cơ Cấu Đồng Dị Dị Đồng.
 1. Trí Tri Cơ Cấu Đồng Dị Dị Đồng là ngôn ngữ được qui về Vũ Trụ Ngữ (2 chữ)
 1. Ngôn ngữ hoặc Vũ Trụ Ngữ là phương tiện cung phụng cho Tình Ý, nếu ta khéo khu xử nó, còn như ta vụng về, chết ngộp trong ngôn ngữ thì ta xa rời Chân Lý Siêu Siêu, chuốc lấy nhiều tai hại do Tình Ý cạn hẹp, giả tạo riêng mình đó vậy.

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Ghi Danh Lớp Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh (Ngày 27/08/2022) (Căn Bản)

Số mệnh = Thiên mệnh + Địa mệnh + Nhân mệnh. Mỗi con người được …