Bài 13: Phần Dẫn Nhập Vũ Trụ Vô Hữu Biến Hóa (Lý Dịch – Dịch Lý)

Chương 1:    Định nghĩa

 

: tám phương trên dưới gọi là Vũ, là tỏa ra mọi phương hướng.

 

Trụ: xưa qua, nay đến gọi là Trụ, nghĩa là biến động trong phạm vi chu kỳ.

 

: là có cái Không Hoàn Toàn Không.

 

Hữu: không còn phải là Không Hoàn Toàn Không nữa (Cực Không).

 

Biến: khó hiểu biết, khó nhận thức, khó nghe thấy.

 

Hóa: hóa ra, trở nên, hóa thành thế này, thế khác bất kể siêu hữu thế nào.

 

Chương 2: Định vị tổng quát về con người

Vị trí của con người đối với Vũ Trụ Vô Hữu Biến Hóa thì: con người dù muốn dù không vẫn bị và được Trời che Đất chở, con người ở giữa khoảng Trời Đất ấy tha hồ tung tăng vùng vẫy bằng những khả năng sẵn có của mình (trí óc và thân xác).

 

Chương 3: Tự xét – con người với biến động  của Vũ Trụ Vô Hữu

Tất cả mọi người đều được và bị sanh ra, rồi chết đi trong Vũ Trụ Vô Hữu. Sự biến động của Vũ Trụ Vô Hữu cứ biến động xoay vần mãi mãi, nhốt con người trong biến động đó. Con người từ lúc sống, ăn, ở, đi, đứng, nằm, ngồi cho đến lúc chết rã thây cũng không hề thoát khỏi Trời Đất, chưa hề thoát khỏi sanh tử.

Đời có những con người không dám tự nhận thấy sự bất lực của con người, họ dám chối cải cái lẽ biến động của Vũ Trụ Vô Hữu, mặc dù thân xác và trí óc của họ hằng phải biến động, biến đổi mãi không ngừng được.

Tóm lại, con người bị và được sinh tử, ắt là Vũ Trụ có Luật ra sao đó mà chúng ta chưa có dịp để am tường, chưa có tình ý rõ rệt về Vũ Trụ chăng?

Trích Vấn Đề Lý Học (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

BÓNG DÁNG DỊCH LÝ TRONG NGÔN NGỮ VIỆT NAM

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay