Home / Dịch Lý / Âm Dương Lý Số-Dương Âm Số Lý / Bài 6: Phép Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

Bài 6: Phép Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

Bài mu vphép kim soát

1. Tmình có tham d, có chng kiến và lin phi ghi nhcâu chuyn y. Tt nht và phi ghi vi vn tt câu chuyn vào sbtúi.

Ghi vội là để nhli câu chuyn, chưa cn linh hot sâu sc vcâu chuyn gì c, chưa cn rõ chánh động, phó động, tự động, thọ động, bị động ca svt, vic gì câu chuyn. Mc dù ghi vi, chquên điu quan trng là ghi trung thc câu chuyn, phi tôn trng stht, vì ta luôn có mt tm lòng chí thành vi vic Bin minh Chân Lý.

2. Ghi vi ln thnht:
Ví d
: bữa đó ta được Dịch tượng là CQuá, quá độ, cương trong. Ta ghi nhanh câu chuyn như sau:

a- Đang: trong lúc ta đang có chuyện bc mình, bc dc gì đó, … với người bn cũng đang nóng tánh bt bình.

b- Người bn nóng tánh y lôi kéo tôi ra khi tim ph. Chc mun đổi hoàn cnh cho hết bc mình đó chăng?

c- Đang: nng nc lôi kéo mình ra tim phcho bng được.

d- Đang: ăn phxong, nói vài câu ri v

3. Ghi li câu chuyn ln thhai:

a- Ta đang bực mình mà bn ta cũng đang nóng tánh bt bình gì đó. Thế ri, bn ta nng nc lôi kéo ta ra tim phcho bng được.

b- Kê khai tmnhng động tĩnh liên h– ta bc mình – bn ta nóng tánh bt bình, quang cnh tim ph: người bán ph, bàn ghế, khách, bi bàn, tô đựng phtht bò, bánh
ph
, nước lèo, chanh t, rau, nước mm, li nói, tin bạc, …

Ta nhti đâu thì ghi ti đó. Ta phi sp xếp li thtcâu chuyn. Thtca câu chuyn đó như sau:

Câu chuyện: ta đang có chuyện hơi bc mình. Bng người bn nóng tánh đến tthái độ cho biết cũng đang bt bình chuyn gì đó… không kcho tôi nghe chuyn bt bình
gì c
, mà cnng nc lôi kéo tôi ra tim phgn nhà.

Ra đến tim ph, gp anh bi bàn hết sc cc cn và tên chquán cũng đang la ry
quậ
u quvi người nhà ca hn. Ăn phxong, nói vài câu chuyn cho hgin, ri chia tay v.

Gp toàn chuyn bc mình, bc dc, cc cn, nóng ny, quu qu

c- Ph
i tìm li lsao cho cân xng, hp tình vi nghĩa lý Đại Quá: cquá, quá độ. Tc ta phi lo Biến thông Danh ý tượng Dch sao cho bao trùm, tng quát và phù hp vi
ngôn ng
, ttừ ở phm vi svt, vic trong câu chuyn.

Nên nh: Danh lý bao trùm mi danh nghĩa.

Ví d: Động tĩnh là danh lý, Âm Dương là danh lý, biến hóa là danh lý, … Cho nên, càng tiến đến Danh lý thì càng chính lý, càng nhim nht vdanh tthì càng tra xác
th
c nghĩa lý.

d- Dĩ nhiên, li lskhông ging nhau trên tng phm vi Tình Lý một… nhưng, li lẽ nào cũng phi hp lý vi Đại Quá… và chNht Lý Đại Quá chi phi tt clúc by
gi
.

giai đon này, ta có thtm quên ý nghĩa cHtượng và Biến tượng, … tạm quên như vy nhm mc đích tìm để hiu câu chuyn vi mt lý Đại Quá mà thôi.

Ví d: ba đó
Chính mình bc dc vi lý Đại Quá
B
n nóng tánh được lý Đại Quá
B
n bt bình quu quọ được lý Đại Quá
Ch
quán quu quọ được lý Đại Quá
Ti
m phcht ních khác được lý Đại Quá
Tô ph
loi ln được lý Đại Quá
N
ước lèo nóng quá được lý Đại Quá
S
i bánh phto quá được lý Đại Quá
Th
t dai quá được lý Đại Quá
Ti
n bc mc quá được lý Đại Quá
t cay quá được lý Đại Quá

4. Ghi li câu chuyn ln thba:
Đục bchtha, chrườm rà, ti nghĩa khó hiu, bchdư thưa vô ích, thêm vào chthiếu sót quan trng, bnhng chkhiến người đọc dngnhn, hiu lm

Chi chut câu văn cho trang nhã, xét li văn phm cho nghiêm chnh, tránh sai trt nhng gì quá sợ đẳng vVăn chương… cố tiến đến Chánh danh trong sáng mà hp lý vi Đại Quá.
giai đon này, văn ngbiến thông phi có cba: Chánh, Hvà Biến tượng, hoc ít na là Chánh Biến.

Chúng phi liên h, bnghĩa, liên quan chng cht, cht ch, gn bó mt thiết từ ngôn ngữ đến ý nghĩa. Bng như ta đang luyn tp Văn Lý Hc, đang tp đọc ý Dch hết sc
nhu
n nhuyn, sâu sắc…

5. Ghi chép câu chuyn ln thtư:

Câu văn phi ngn gn mà rõ ý, đầy đủ nghĩa lý và ý Dch được và btrõ, sáng tỏ…

Ví d: tôi đang bc mình, có người bn cũng đang có thái độ bt bình chuyn gì đó đến phân trn vi tôi. Ri bn nng nc lôi kéo tôi ra tim phgn nhà. Tim phkhá đông khách, chủ quán đang quu quđó, còn bi bàn có thái độ cc cn. Ăn phxong, chúng tôi ra v.

Rõ ràng, câu chuy
n nào cũng được Tính Lý Đại Quá.

6. Tóm li, trong 4 ln ghi chuyn, chcó ln thnht và ln th4 là khó nht. Ln đầu khi đầu nên chưa ý thc rõ rt. Mc dù ghi vi vn rt dư tha và đầy thiếu sót.
L
n chót thì hay vp phi squá tm, rườm rà, nên dlc đề.

Ln 1: cghi đúng
Ln 2: tìm chi tiết có liên quan btúc
L
n 3: Đạo biến thông giúp người đọc hiu được câu chuyn bđược ý Dch chi phi.
L
n 4: hoàn ho và hoàn tt vic Bin Minh Chng Nghim Chân Lý.
L
n 1: phi vn dng Đức Thn Minh Vô Tư
Ln 2: Thn Thông Tri linh động, tìm mi liên hmt thiết vi nhau.
L
n 3: Thn Hot Bác Biến Thông để trõ ý Dch chi phi câu chuyn
L
n chót: phi được mi người nhìn nhn hay và đúng stht.
Ng
ười nào chp hành nghiêm chnh phép này smau sở đắc ti đa trên bước đường Bin Minh
Ch
ng Nghim Chân Lý.

 

Dch Lý Sĩ                Biên son
    XUÂN PHONG      CAO THANH

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Khai Giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin (Dịch Lý Việt Nam)

Khai giảng lớp Dịch Báo Tin trình độ cơ bản vào lúc 18:00 ngày thứ …