Home / Dịch Lý / Âm Dương Lý Số-Dương Âm Số Lý / Bài 8: Phương Pháp Và Điều Kiện Để Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

Bài 8: Phương Pháp Và Điều Kiện Để Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

3. Phi hiu tht rõ, tht đúng cái lý lca Lý ý tượng Dch.

Ví d: khi ta thy lu gạo lưng lng chưa đầy … nếu là Tiu Súc, ta hiu lý do hết tin để mua thêm cho đầy, nên chphi cha ít thôi, cha lưng lng thôi.

Còn nếu như gp VTế, ta hiu con ta nó làm biếng, nó ld, ddang công vic, tc nó chỉ mi đổ go được vào lu có by nhiêu đó thôi … Quả tht, nhìn thy nó đang nm xem tivi,
t
c cái lý ld, ddang công vic đổ go vào lu… trong bao gạo vn còn go, mà trong lu thì cha ít, lưng lng (y như Tiu Súc mà khác lý).

Ví như gp Thiên Địa Bĩ, ta hi vì sao trong lu có ít go quá vy? Nó trli: go kia loi ngon, khác loi go này, để riêng không đổ chung vào nhau được. À, nó tách ra, gián cách
(B
ĩ) ra làm 2 loi, thành ra lu go vn cha ít, lưng lng

Vậy mà mt tht chthy và chỉ hiu là lu go cha ít go lưng lng. Mt hin tượng cha ít go lưng lng bđược chi phi bi nhiu lý l, lý do thm kín hết sc khúc chiết, un khúc ca nó.

Vy mt đơn vhóa thành thi gm có 64 un khúc tình tiết éo le trong đó. Cho nên, Dch hc sĩ phi tht thu trit, phi tht am tường ý lý Dch để khi ngnhn như người đời
th
ường tình. Có vy, thi mi gi là Đức Thn Minh Thn Thc đã tu về được.

Mun được vy, buc lòng ta phi tri qua nhng giai đon kim soát nhiu câu chuyn sng động vi ý lý tượng Dch. Ôi! tiếc thay, không có ngõ làm biếng nào khác được.

Có người khoe rng: tôi nay đã hc Dch hơn 10 năm, nhưng nếu hchưa biết rõ giai đon này và chưa chi bphi lý, chp nhn hu lý (điu này rt khó vô cùng đối vi nhng con
ng
ười đang ln ngp trit để trong DANH LI TÌNH và vi nhng con người ngu si, kiêu ngo, nhng người say mê, đắm u minh, …)

a. Vô Tư là luôn Tư Lự mà Bt Thiên, Bt Nhim, tc không được chp nê, không thiên kiến, không tà kiến, không được bo thlc hu, cũng không xu thi nnh thế, không mê lm,
không
o tưởng, không o giác, không hp tp, vng động, không khut phc trước bo lc ca tư tưởng, không bnhi sddàng

b. Mun vy, phi thường xuyên tp phép biến mình (phép tàng hình) nghĩa là phi hiu rõ ràng: Ý kiến riêng ca mình chđiu kin Cn, tc nó chưa thvà chưa phi Đủ để
v
n đề Chính Lý vô tư được.

Con người vô tư phi thường xuyên cn trng vi ý mình, chú ý đến người… rồi tt cả được và blùa v, lùa vào phm vi Âm Dương Lý để mà suy lý, đây là phép tc dn bđến tiến b: cm thông Thiên Địa mt cách nhanh nht. Đó cũng là phép tc trui rèn Thn Thông Tri linh hot (Thn linh).

c. Vy các sthâm sâu bí mt, hết sc tế vi mu nhim, có khi cũng biết được là vì đã đạđược Đức Vô tư, cũng có khi không biết được vì còn kém vô tư… Người đời thường vng
động kém vô tư là rt thông thường và cngười hc Dch cũng vy. Dĩ nhiên như vy thôi.


Khi mà s
kém vô tư trc ngthường xuyên trong nhiu con người, đó là lúc mà xã hi loài người đang vào trong thi đại Mc Pháp hoc Mc Mc Pháp, … và tnhiên theo
lu
t xoay vn ca To Hóa, nó sẽ đi đến Phc Pháp, tc loài người tnhiên bt kém vô tư hơn…

4. Lúc vô tư là lúc mà bỗng nhiên lòng mình có cm xúc mun biết vmt s, vic ln nhnào đó. Đó cũng là lúc Thiên cơ máy động trong Nhân cơ. Lúc mun biết mà do tư li thôi thúc, tư kthúc gic, tham dc vng, mưu vng vng động, đòi hi thì không vô tư được.

Để bt vng động, ngoài phép biến mình hay tàng hình, bn còn phi có lòng chí thành vi chính mình mà klut ca nó là: luôn luôn tc cn trng, tnghiêm khc vi ý riêng ca
mình, c
tìm cách thy cho được ý riêng ca mình đang là vng ý, o giác ý, tà kiến ý.

Có vy mi mong bn ddàng phân bit được gia vô tư và vng động.

5. Phi hiu rng: quá kh, hin hu và vlai trong Nht Lý Hóa Thành, trong Nht Lut và Biến Hóa Lut. Quá kh, hin hu, vlai, ba y chlà mt. Nghĩa là tchúng ging ht nhau và tự trong chính chúng li hơi hơi khác nhau, và chúng ttư liên hchng cht, tc Âm Dương Dương Âm Lý, chchng có gì l.

6. Vì vy, có thli dng lý lhin hu sng động để xác định được quá kh, hin ti, tương lai rt ddàng. Chúng ta da vao Nht Lý là Âm Dương Lý tương quan, tương hp, tương ng, t sđược đường đi dĩ nhiên ca To Hóa, t phi thu rõ quá kh, hin ti, tương lai hết sc khoa hc.

Dch Lý hc là khoa hc tng tp, tc khoa hc ca mi khoa hc ngn ngành.

Dch Lý hc là khoa siêu vit hc, nên khi nó đi vào lĩnh vc siêu hình, bí nhim là khoa Siêu

Hình hc, không có chuyn nói mò, nói u đại để trthành chuyn nói bp, mê tín dị đoan được. Các nhà Tiên tri bp tc là klàm hoen khoa Dch Lý hc. Sdĩ có mê tín dị đoan là
vì có h
ng người không biết đả phá tư tưởng ca chính mình, ly ý riêng vng động ca mình, ri đội lp khoa hc này, khoa hc nọ, … làm cho nhiu người kém hiu biết hiu lm v
khoa hc đó. Người vô tư biết đúng là lai người năng sáng to chxướng, còn người mê tín là a dua, mù quáng.

7. Chúng ta còn phi biết xét nét, li dng tính cht Đằng Xà động, tc là có cslinh động, nhanh hơn mi sự động bình thường. Nó chính thlà cơ động tình lý, là Đạo Cc ca Cc
đang xy ra, đang hin hành, để da vào nó mà xét nét vquá kh, hin ti, tương lai.

Tự đó, từ đó, ti đó, trong cái ni bt lạ đó, trong cái linh động cc nhanh đó, có cái slý Động nht Động gn đó mà ta moi móc cho ra được mi thâm sâu mu nhim, đó là Bí
Pháp mò m
t cây kim cc nhnm dưới lòng đáy bin mênh mông.

Ví d: gp Quy Mui, bàn vchai rượu rn, ta nói vskhúc rn vì Quy Mui là khúc chiết, khúc nôi trong con rn. Ví như gp Mông, bàn vthuc lá, ta nghĩ đến cái bao thuc lá
(Mông), ho
c giy vn thuc lá … vì Mông là bao che đang động nht, đang động gn.

Ví d: cái đin thoi trong nhà mà gp thun Ly là cái đin thoi y chlà ttư liên h, mà sự tht là cái nhà động nht, gp Tng thì cái đin thoi động nht chkhông phi cái nhà.
Có tính ch
t ca Đằng Xà, vi Kim, Mc, Thy, Ha, Thphi được và bhiu đúng như sau:


a- Tri
ết lý ngũ hành sinh khc ca Vit Nam phát minh mà ta đã hướng dn tht klưỡng ở khoa Đệ Nhiên Sinh Khc hc (phân khoa Thiên Nhiên Xã Hi hc và phân khoa Nhân
B
n hc)

Xin nhc li: nó không phi là 5 hành riêng l, cũng không phi là 5 hành chết ý, chết nghĩa lý. Mà cái lý lẽ “1 là 5”, “5 là 1” chúng Đệ Nhiên Sinh hóa để tto ra Quân Bình
Sinh hóa
.

b- Triết lý ca lc Thú để giúp ta hiu rõ bn cht, bn tánh ca sự động.

c- Tính cht Triết lý ca sĐộng y nó phi ăn khp vi s, vt, vic.

Ăn khớp nghĩa là sao?

Đáp: tc là Hp Đức, Hp Lý, Hp Sáng, Hp Tính, Hp Tình vi lý ý tượng Dch. Bí Phép Vô Tư Thn phi trụ được lý tượng Dch cái đã, ri nó lin lp tc (Thn Thông
Tri
linh hot) vt lóe sáng vào cái lý lca tính cht sự Động, ri Thn Hot Bác tiến sâu vào mi csU Minh ca sự Động gn, Động nht, Động l, Động đột xut, Động chu k,
chánh
Động, tc tiến vsnhim nht chính lý càng nhim nht thi slý sng động y càng Chính Lý tc Vô Tư, mà hóa ra là Thn Tri Hóa tài tình, tuyt diu, biết đúng quá xá,
b
t chp slý, bt chp không gian, thi gian.

Triết lý Ăn Khớp, trước hết là cái Lin Biết quá đúng ca Thánh trí. Kế đến, Triết lý Ăn Khp tc là Triết lý Âm Dương lý mà phép tc ca nó là: tương quan, tương hp, tưong
x
ng và tương hp lý.

Cũng gi là phép định k, phép biết đúng mà không có thi gian xen dvào, tc phép biết đúng vstun t, trình thết sc tế vi mu nhim ca Thn
Thông Tri
hóa đó vy.

Ví d: ta có được Dch tượng Thun Ly. Trong ginày ta li bàn đến 1 con sX nào đó và thc mc: chng nào con sX này được và bị đài sxra đây?

Ta hiu được cái lý lca Thun Ly là văn chương, văn v, văn hóa, văn minh, nóng sáng, quân nhân, … Kế đến, ta phi tìm xét cho tht rõ vCơ động Tình Lý, tc phi moi móc
tìm cho ra
được sng động nào đang gn gũi vi ta nht, mà nó li phù hp rõ vi lý tượng 
Thun Ly na.

Ta mi nghĩ đến vn đề là sp ti ngày bu c, ri nhân viên chính quyn sphi đem đến phát cho nhà ta 2 lá phiếu bu c. Mà 2 lá phiếu này có lphi bđược phát gp, để cho
ta k
p đi bu cch. Lá phiếu thì rt hp tượng Thun Ly.

Hôm nay là ti ngày ta được phát phiếu bu c. Ta xét li, mi hay biết rng tượng Thun Ly có hào Bch Hổ động thuc kim vt động. Nó là bn cht ca sự động ti thi lúc y.
Có ngh
ĩa là: nếu ctưởng ngày ta được phát phiếu y là ngày mà đài sxra con sX đó là sai lm.

Đành rng, lá phiếu ng vi Thun Ly, song tính cht ca Bch Htrên lá phiếu y chưa động Bch H. Trên lá phiếu y là cái gì, cái chi đây?

Chuyn con sX vi lá phiếu bu cmi chlà vn đề tương quan, tương ng mà thôi.

Phi đợi đến lúc bu cxong, trên lá phiếu mi được đóng con du đỏ chính quyn địa phương, tc được xác nhn đã bu cxong vì con du này mi thc slà tính cht Bch

H
trên lá phiếu. Lúc Bch Hca Thun Ly rõ nét như vy, ta gi là tương hp, là Ăn khp, là đúng lúc, là tương quan, tương ng, tương hp, đã đủ đã tht strn vn.
Nó chính là
Đạo Cc Tiên Quyết, Cc ca Cc, nó giúp chúng ta xác quyết chc chđược vn đề định k, xác định được mt đơn vị Âm Dương sng động hóa thành trong
không gian, th
i gian. Vy, ta xác định ngay trong ngày mà con du đóng Bch Hổ động trên lá phiếu bu thi sX nht định phi sra đó vy. Quvy.

d- Vy, hin hu, tc là lúc mà Thiên Din đang động vi mt tính cht mà đã ăn khp, thi vlai gn nht đó ví như sáng đi bu được đóng du thì vlai là chiu hôm y đài
ph
i xra con sX đó.

e- Slý X được ta bàn đến và thc mc: chng nào con số đó được đài xra? thì ta hiu: chng nào phát lá phiếu thi có tương quan, tưong ng vi Thun Ly và lúc nào đó đi bu
được đóng du đồng đỏ là lúc Bch Hca Thun Ly tương hp, tc ăn khp đúng vi câu chuyn và cDịch tượng. Lúc y nht định xon sX phi đi trong lut Cu To Hóa
Thành
(To Hóa an bài) trên đài xs(bt chp sgian ln hay không gian ln, thi nó cũng phi bđược hóa thành ý như vy).

8. Tht llùng thay đổi vi chúng dân, nhưng, vi Dch hc sĩ thì mu nhim thay phép tương quan, tương ng, tương xng, tương hp lý, tc shc vbiết đúng lúc, còn gi là Triết lý Ăn khp.

Ta đã tng nghim Định Kca Mai Hoa, Bc Phệ, … (dịch ca người Tàu) nhưng không thy hiu nghim chính xác, ta mi khcông bày ra Triết lý Ăn khớp, tc là bt đắc dĩ mi
ph
i phát minh ra Bí Phép Định KTân Knhư vy, gi là để lưu li du vết cho Văn minh Rng Tiên, cho nhân thế và hu thế.

Khoa Tri Hóa Thn Toán Vô Cc SLý Hc này được và bchào đời vi độ chính xác về Thiên Cơ, Thời Cơ, Nhân Cơ hơn mi khoa hc khác mà nhân loi đã có.

 

Dch Lý Sĩ              Biên son
XUÂN PHONG  CAO THANH

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Khai Giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin (Dịch Lý Việt Nam)

Khai giảng lớp Dịch Báo Tin trình độ cơ bản vào lúc 18:00 ngày thứ …