Bài 4: Sự Lợi Ích Của Trí Tri Cơ Cấu

00- Tự nhớ và tự hiểu lại cho rõ TRÍ TRI CƠ CẤU là gì? Là sao? Là thế nào?

Đây là tư tưởng mà học viên cần được nhớ lại, để biết rõ cương vị hiện hành của chính mình trên bước đường Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý trong đó có vấn đề kiểm soát và tự thuật một câu chuyện.

01- Học viên cần nhớ lại theo thứ tự Đệ Nhiên Sinh:

a. Đạo Cực (Cực Vô Hữu)

b. Có Luật Cấu Tạo Hóa Thành từ Siêu đến Hiển và từ Hiển đến Siêu Bộ Mặt mới.

c. Chung ta đang giồi mài sở học Lý học Truy Nguyên Hữu Vô khởi từ Hữu đến Vô đến Siêu Vô (Hữu Bộ Mặt cũ).

d. Và chúng ta mượn qui ước Tượng Hình Hài Thanh, mượn các hình bóng, hình tích, hình thù, âm thanh trầm bổng để dõi theo ngược về cho đến được cõi Siêu Siêu, cõi Âm Dương Trí Tri, Ý Không Hoàn Toàn Không.

Vậy, bất kể là Vũ Trụ Ngữ hay Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng nào cũng chỉ có một danh từ chung là Trí Tri Cơ Cấu.

Tất thảy đều có thể giúp cho Trí Tri, Ý ngƣời tự rình rập dõi theo những bước tiến đi, tiến về một cách siêu tuyệt và mầu nhiệm của chính Trí Tri, Ý. Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xƣớng, tức Trí Tri Cơ Cấu là nhịp cầu nối liền giữa Huyền Vi Hiển Hiện – Hiển Hiện Huyền Vi (Siêu Hiển Hiển Siêu).

02- Có Luật Cấu Tạo Hóa Thành thì, bởi đã là Luật Mãi Mãi cho nên cần phải nói đến vấn đề Đệ Nhiên Sinh Hóa, Đệ Nhiên Sinh Thành, do đó, học giả mới thấu đáo về chuỗi lý Cấu Tạo Hóa Thành.

Theo thông thường của loài ngƣời thì Trí Tri mắt thịt của ta nhìn thấy được Vô Hữu Hóa Thành nào đó, ý của tay ta sờ mó nó, tai ta nghe âm thanh trầm bổng của Hóa Thành đó thì lúc bấy giờ Trí Tri, Ý của chúng ta cần phải hiểu thâm sâu và nhớ rằng: CHÚNG NÓ ĐÃ PHẢI TRẢI QUA MUÔN TRÙNG TRÙNG KIẾP HÓA THÀNH trong chuỗi lý 1 là 3, 1 là 8, 1 là 64 Lý Tính theo số đếm (Siêu Siêu đến Hiển Siêu). Còn khi nói về Lý Số thì có nghĩa là VÔ CỰC HÓA THÀNH MẦU NHIỆM, là số nhỏ nhất mà lại là số lớn nhất (pham vi lý số), là VÔ CỰC LÝ SỐ.

03- Lớn nhất và nhỏ nhất mãi mãi Hóa Thành động tĩnh vây phủ chung hợp trong ngoài chúng ta mỗI ngƣời, làm cho mỗi người trong chúng ta có thể có 1 câu chuyện để thuật lại, kể lể tỉ mỉ. Tức là nhờ sẵn có Trí Tri Cơ Cấu mãi động tĩnh liên lỉ hóa thành Đệ Nhiên Sinh mà mỗi người có học, biết đọc, biết viết đều thừa sức để lại sự biến hóa Trí Tri của chính mình bằng văn ngôn, chữ nghĩa, bằng cách tự ghi thuật một câu chuyện mà chính mình đã tham dự. Cho nên điều tối cần là phải tập viết văn bằng
VẤN ĐỀ LÝ HỌC
– – 20
cách viết đi, viết lại nhiều lần, có làm như vậy một cách thường xuyên thì mới có mong tiến bộ trên bước đường tự học Lý Học Truy Nguyên của chính mình.

04- Vậy, khởi đầu viết văn, kể chuyện (sử dụng Trí Tri Cơ Cấu), chúng ta phải nhận xét, phải nhìn biết các loại, các sự vật, sự việc là những thứ gì đã và đang chung hợp động tĩnh cấu tạo hóa thành ra câu chuyện của ta ra sao.

05- Bất kể là ta hiểu thế nào về những thứ chung hợp động tĩnh tạo thành câu chuyện, bất kể nhiều hay ít, nong sâu, rộng hẹp, đúng hay sai các sự vật, sự việc … chỉ cần Tình Ý của mình đối với vấn đề ấy ra sao là đủ rồi.

06- Nhưng nếu không kể lể tỉ mỉ các sự vật, sự việc có mặt đã và đang cùng chung hợp với chúng ta, cùng đồng diễn xuất, diễn biến trong khung cảnh, hoàn cảnh lúc đó, thì ta sẽ không thấy biết được sự vật, sự việc đang có cái Lý ngang qua trên sở học Dịch Lý Việt Nam của chúng ta (64 Lý Tính đương nhiên).

07- Người học cái lý lẽ về 64 Lý Tính đương nhiên thuộc sở học Dịch Lý Việt Nam thì thừa biết rằng: hễ sự, vật, việc nào hơi hơi khác hoặc quá khác thì dĩ nhiên sẽ có đƣợc một lời lẽ khác nhau ở văn ngôn, danh từ, Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng ở 1 qui ước sao đó của Trí Tri Cơ Cấu cho 1 trong 64 Lý Tính mãi mãi đó, sẽ không giống nhau, y nhau được (yếu lý Âm Dương Đồng Nhi Dị) nhưng vẫn là Nhất Lý (Âm Dương lý).

08- Vậy, ta chỉ còn có 1 công việc làm là hội ý: Trí Tri Cơ Cấu tiến đi và tiến về trên những siêu nhiên lộ lớn (xem sơ đồ Trí Tri Cơ Cấu), là hội ý về lý lẽ động tĩnh của các Vô Hữu Vật đối với tình ý người thông thường ra sao, phải hội ý cho được ngang qua trên 1 Lý Tính trong 64 Lý Tính mà ta đã học và hiểu biết sao đó mà thôi.

09- Nhân đó, ta sẽ biến thông danh ý, nhưng người học Dịch Lý Việt Nam phải khéo léo, biến thông cho cân xứng khá đúng để tránh cho hậu thế những điều nhầm lẫn vì chấp danh, chấp nghĩa, cạn hẹp của họ, bởi họ chưa am tường Lý Học.

10- Chọn lựa văn ngôn, từ ngữ, danh ý cho mỗi tình ý qua trên sự vật, sự việc ấy chính là Thời tự tập tôi luyện văn chương giồi mài Văn Lý Học cho chính mình. Nếu không cố gắng thì ắt chúng ta sẽ không còn thì giờ, sẽ mất dịp trau giồi khả năng hiểu biết và không hiểu biết đương thời của chính mình, bởi vì mình sẽ bận việc khác (thay vì ngộ Đạo Đời thành ra ngộ Đời Đạo).

11- Chu đáo, cẩn thận về văn ngôn, từ ngữ là điều tối thiết yếu bởi nó là Trí Tri Cơ Cấu giữa người này với người khác trong 1 vấn đề (Dịch học sĩ vói nhân thế).

12- Hơn nữa, như chúng ta đã đang nhìn biết thiên hạ loạn lạc mà thủ phạm đồng lõa của bãi chiến miên trường nhân loại loạn lạc là : Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xƣớng, nhân loại đang loạn ngôn vọng ngữ đó, loạn tình ý bởi chính tại vì trùng thiên Tình Ý đang lu mờ về bờ bến Âm Dương. Đó là vấn đề nhân loại, chƣa hiểu rõ về Âm Dương Tình Ý trong Tượng Hình Hài Thanh văn ngôn ý nghĩa, tức chƣa khám phá ra Âm Dương Trí Tri Cơ Cấu, cho nên hậu quả tất nhiên là khu xử văn ngôn chữ nghĩa vung vít và chết ngộp trong Âm Dương trời biển tình ý (xem lại bài khu xử Trí Tri Cơ Cấu).

Hậu quả  đó, hiện nay đã làm cho thiên hạ nói mà không tự biết mình đang nói gì, viết mà không biết mình đang viết gì, hỏi mà không tự biết mình đang hỏi gì trong phạm vi Âm Dương Tình Ý của loài người!

Bởi thế nên mỗi chúng ta hãy ráng cố gắng về Trí Tri Cơ Cấu, bởi vì trƣớc hết là có lợi ích tối đa cho chính chúng ta và kế đó dĩ nhiên là cho hậu thế Việt Nam đó vậy.

13- Dẫu sao, mỗi người trong chúng ta cũng đều phải tự lực tự lo cho xã hội mà hằng ngày chúng ta phải sống chết với nó trong Trí Tri Cơ Cấu, trong từng lời ăn, trong từng tiếng nói, trong từng điệu bộ, cử chỉ của loài người.

14- Trời Đời Người đã xui khiến cho chúng ta là những ngƣời Việt Nam có mặt hiện nay, mà khắp 5 châu 4 biển trong vận hội Dịch Lý thời nhân này nhƣ đã tín nhiệm giao phó, phó thác trọng trách nặng nề cho chúng ta.

Trời Đất đã sắp đặt như vậy, nên chúng ta bất đắc dĩ mà thuận thiên hành Đạo. Chúng ta không thèm, nhưng chúng ta vẫn được và bị Khai mở Kỷ nguyên mới để nhân loại được dịp tự cứu mình ra khỏi cảnh loạn ngôn vọng ngữ, hết mờ mịt về Âm Dương Tình Ý trong văn ngôn.

15- Khắp địa cầu nhân loại, khắp toàn lãnh thổ Việt Nam hiện nay, người người trí giả, học giả đều điêu linh khổ sở, bị khổ sở vì Âm Dương trời biển tình ý hỗn loạn. Hơn nữa khắp toàn thể nhân loại cũng đang bị đe dọa tự sát tập thể, tự sát chung chỉ vì hỗn loạn tình lý, xin trưng bày tự sát chung: sau 51 năm, Liên Hiệp Quốc bàn cãi liên miên mà vẫn không định nghĩa nỗi hai chữ Xâm Lăng. Quả thật, nhân loại rất lu mờ về Trí Tri Cơ Cấu, nhân loại đang thật sự giãy chết trong Trí Tri Cơ Cấu thì nói gì đến khu xử và nói chi đến việc khu xử sao cho có lợi tối đa.

16- Nhân loại không hiểu rõ về sự quan trọng của Trí Tri Cơ Cấu và nhân loại lại chưa thấu đáo về Âm Dương Vũ Trụ Ngữ. Mà Vũ Trụ Ngữ thì tối thiết yếu cho khoa học Đạo Lý không gian mới và tối thiết yếu cho Đạo Lý khoa học cũ mới,

Vậy, nếu đem nhân loại hiện nay mà so sánh lại với chúng ta, những ngƣời theo tôn chỉ xây dƣng Trí Tri Cơ Cấu, Vũ Trụ Ngữ trong chủ trương của Việt Nam Dịch Lý Hội, so sánh lại thì ắt là tức khắc thiên hạ biết rõ chúng ta mà chúng ta cũng tự biết chính chúng ta là những người thanh thản và bình tĩnh hơn thiên hạ nhiều. Có vậy, và dĩ nhiên là vậy để chúng ta làm xong vấn đề Trí Tri Cơ Cấu, Vũ Trụ Ngữ mà Trời, Đời, Người đã tín nhiệm phó thác. Đây là việc làm lớn lao, khó nhọc mà bất đắc dĩ chúng ta đành nhận lãnh gọi là kỷ niệm kiếp làm người của chúng ta khi đi ngang qua trên địa cầu này, há có thể lơ đễnh hoặc vô ý thức được sao? Hãy chuẩn bị đủ để nhập cuộc vào thế sự nhân loại trong tương lai đó vậy.

Trích Vấn Đề Lý Học (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Ghi Danh Lớp Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh (Ngày 27/08/2022) (Căn Bản)

Số mệnh = Thiên mệnh + Địa mệnh + Nhân mệnh. Mỗi con người được …