Home / Dịch Lý / Bài 9: Xã Hội Âm Dương Siêu Hiển Hiển Siêu – Sinh Sinh Hóa Hóa Hư Như Cực – Cực Như Hư Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức

Bài 9: Xã Hội Âm Dương Siêu Hiển Hiển Siêu – Sinh Sinh Hóa Hóa Hư Như Cực – Cực Như Hư Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức

 • Vô Cực là Âm Dương Vô Toàn Vô, là Đức Tính tự biết Cực Không, được hiểu như là Không Hoàn Toàn Không hết trẻ đến già: Cực Không là Đạo Tiên Quyết khắp nơi.

 

Bởi đó cho nên

K.H.T.K. :TRÍchính làVÔ TOÀN VÔbằng nhưKHẮP NƠI
MANH NHA:TRI…………TỰ VÔ…………HỮU TOÀN HỮU
CÙNG CỰC:Ý…………BIẾT CỰC VÔ…………BIẾT CỰC HỮU
THÀNH VÔ CỰC:THỨC…………VÔ HỮU CỰC…………HỮU VÔ CỰC
tức là có cái KHÔNG

 

 • Phạm vi Lý – Đức

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Lý ĐứcHữu Vô Lý Đức
Vô Hữu Đức LýHữu Vô Đức Lý
Vô Hữu Lý Đức hóa sinh Hữu Vô Đức LýHữu Vô Lý Đức sinh hóa Vô Hữu Đức Lý
Vô Hữu Đức Lý sinh hóa Hữu Vô Lý ĐứcHữu Vô Đức Lý hóa sinh Vô Hữu Lý Đức
      

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô LýHữu Lý
Vô ĐứcHữu Đức
Vô Lý hóa Hữu ĐứcHữu Lý sinh Vô Đức
Vô Đức sinh Hữu LýHữu Đức hóa Vô Lý
      

 

 • Phạm vi Đức – Tính

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Đức TínhHữu Vô Đức Tính
Vô Hữu Tính ĐứcHữu Vô Tính Đức
Vô Hữu Đức Tính hóa sinh Hữu Vô Tính ĐứcHữu Vô Đức Tính sinh hóa Vô Hữu Tính Đức
Vô Hữu Tính Đức sinh hóa Hữu Vô Đức TínhHữu Vô Tính  Đức hóa sinh Vô Hữu Đức Tính
      

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô ĐứcHữu Đức
Vô TínhHữu Tính
Vô Đức hóa Hữu TínhHữu Đức sinh Vô Tính
Vô Tính sinh Hữu ĐứcHữu Tính hóa Vô Đức
      

 

 • Phạm vi Tính – Thời

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Tính – ThờiHữu Vô Tính – Thời
Vô Hữu Thời – TínhHữu Vô Thời – Tính
Vô Hữu Tính-Thời hóa sinh Hữu Vô Thời-TínhHữu Vô Tính-Thời sinh hóa Vô Hữu Thời-Tính
Vô Hữu Thời-Tính sinh hóa Hữu Vô Thời-TínhHữu Vô Thời-Tính  hóa sinh Vô Hữu Tính-Thời
      

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô TínhHữu Tính
Vô ThờiHữu Thời
Vô Tính hóa Hữu ThờiHữu Tính sinh Vô Thời
Vô Thời sinh Hữu TínhHữu Thời hóa Vô Tính
      

 

 • Phạm vi Thời – Thần

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Thời – ThầnHữu Vô Thời – Thần
Vô Hữu Thần – ThờiHữu Vô Thần – Thời
Vô Hữu Thời-Thần hóa sinh Hữu Vô Thần-ThờiHữu Vô Thời-Thần sinh hóa Vô Hữu Thần-Thời
Vô Hữu Thần-Thời sinh hóa Hữu Vô Thời-ThầnHữu Vô Thần-Thời hóa sinh Vô Hữu Thời-Thần
      

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô ThờiHữu Thời
Vô ThầnHữu Thần
Vô Thời hóa Hữu ThầnHữu Thời sinh Vô Thần
Vô Thần sinh Hữu ThờiHữu Thần hóa Vô Thời
      

 

 • Phạm vi Thần Khí
TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Thần – KhíHữu Vô Thần – Khí
Vô Hữu Khí  – ThầnHữu Vô Khí – Thần
Vô Hữu Thần-Khí hóa sinh Hữu Vô Khí-ThầnHữu Vô Thần-Khí sinh hóa Vô Hữu Khí-Thần
Vô Hữu Khí-Thần sinh hóa Hữu Vô Thần-KhíHữu Vô Khí-Thần hóa sinh Vô Hữu Thần-Khí
      

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô ThầnHữu Thần
Vô KhíHữu Khí
Vô Thần hóa Hữu KhíHữu Thần sinh Vô Khí
Vô Khí sinh Hữu ThầnHữu Khí hóa Vô Thần
      

 

 • Phạm vi Khí – Tình

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Khí – TìnhHữu Vô Khí – Tình
Vô Hữu Tình – Khí Hữu Vô Tình – Khí 
Vô Hữu Khí-Tình hóa sinh Hữu Vô Tình-KhíHữu Vô Khí-Tình sinh hóa Vô Hữu Tình-Khí
Vô Hữu Tình -Khí sinh hóa Hữu Vô Khí-TìnhHữu Vô Tình -Khí hóa sinh Vô Hữu Khí-Tình
      

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô KhíHữu Khí
Vô TìnhHữu Tình
Vô Khí hóa Hữu TìnhHữu Khí sinh Vô Tình
Vô Tình sinh Hữu KhíHữu Tình hóa Vô Khí
      

 

 

 • Phạm vi Tình – Thanh

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Tình – ThanhHữu Vô Khí – Tình
Vô Hữu Thanh – TìnhHữu Vô Thanh – Tình
Vô Hữu Tình-Thanh hóa sinh Hữu Vô Thanh-TìnhHữu Vô Tình-Thanh sinh hóa Vô Hữu Thanh-Tình
Vô Hữu Thanh-Tình sinh hóa Hữu Vô Tình-ThanhHữu Vô Thanh-Tình hóa sinh Vô Hữu Tình-Thanh
      

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô TìnhHữu Tình
Vô ThanhHữu Thanh
Vô Tình hóa Hữu ThanhHữu Tình sinh Vô Thanh
Vô Thanh sinh Hữu TìnhHữu Thanh hóa Vô Tình
      

 

 • Phạm vi Thanh – Sắc

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Thanh – SắcHữu Vô Thanh – Sắc
Vô Hữu Sắc – ThanhHữu Vô Sắc – Thanh
Vô Hữu Thanh-Sắc hóa sinh Hữu Vô Sắc-ThanhHữu Vô Thanh-Sắc sinh hóa Vô Hữu Sắc – Thanh
Vô Hữu Sắc – Thanh sinh hóa Hữu Vô Thanh-SắcHữu Vô Sắc – Thanh hóa sinh Vô Hữu Thanh-Sắc
      

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô ThanhHữu Thanh
Vô SắcHữu Sắc
Vô Thanh hóa Hữu SắcHữu Thanh sinh Vô Sắc
Vô Sắc sinh Hữu ThanhHữu Sắc hóa Vô Thanh
      

 

 

 

 

 

 

 

 • Phạm vi Sắc – Chất

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Sắc -ChấtHữu Vô Sắc -Chất
Vô Hữu Chất – SắcHữu Vô Chất – Sắc
Vô Hữu Sắc-Chất hóa sinh Hữu Vô Chất-SắcHữu Vô Sắc-Chất sinh hóa Vô Hữu Chất-Sắc
Vô Hữu Chất-Sắc sinh hóa Hữu Vô Sắc-ChấtHữu Vô Chất-Sắc hóa sinh Vô Hữu Sắc-Chất
      

 

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM

……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô SắcHữu Sắc
Vô ChấtHữu Chất
Vô Sắc hóa Hữu ChấtHữu Sắc sinh Vô Chất
Vô sinh Hữu Sắc ChấtHữu hóa Vô Sắc Chất
      

 

 • Phạm vi Chất – Thể

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Chất – ThểHữu Vô Chất – Thể
Vô Hữu Thể – ChấtHữu Vô Thể – Chất
Vô Hữu Chất-Thể hóa sinh Hữu Vô Thể-ChấtHữu Vô Chất-Thể sinh hóa Vô Hữu
Vô Hữu Thể-Chất sinh hóa Hữu Vô Chất-ThểHữu Vô Thể-Chất hóa sinh Vô Hữu Chất-Thể
      

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô ChấtHữu Chất
Vô ThểHữu Thể
Vô Chất hóa Hữu ThểHữu Chất sinh Vô Thể
Vô Thể sinh Hữu ChấtHữu Thể hóa Vô Chất
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Phạm vi Thể – Hình

 

TIÊN THIÊN DANH LÝ
VÔ HỮU……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU VÔ
Vô Hữu Thể – HìnhHữu Vô Thể – Hình
Vô Hữu Hình – ThểHữu Vô Hình – Thể
Vô Hữu Thể-Hình hóa sinh Hữu Vô Hình-ThểHữu Vô Thể-Hình sinh hóa Vô Hữu Hình-Thể
Vô Hữu Hình-Thể sinh hóa Hữu Vô Thể-HìnhHữu Vô Hình-Thể hóa sinh Vô Hữu
      

 

HẬU THIÊN DANH ĐƯỢC LÝ MÊ LẦM
……………Hóa sinh sinh hóa……………HỮU
Vô ThểHữu Thể
Vô HìnhHữu Hình
Vô Thể hóa Hữu HìnhHữu Thể sinh Vô Hình
Vô Hình sinh Hữu ThểHữu Hình hóa Vô Thể

Xã hội Trí Tri Cơ Cấu được Lý

Âm Dương danh được Lý lẫn nhau

 

 • Hễ đã có Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức thì dĩ nhiên giữa Tiên – Hậu đương nhiên có Trí Tri Cơ Cấu, giữa Siêu Hiển – Hiển Siêu là Trí Tri Cơ Cấu, giữa chậm nhanh – nhanh chậm là Trí Tri Cơ Cấu, giữa hơi hơi khác và hơi khác là Trí Tri Cơ Cấu, hoặc giữa quá khác với quá quá khác là Trí Tri Cơ Cấu, giữa tĩnh động – động tĩnh mỗi mỗi đều có Trí Tri Cơ Cấu riêng của nó, lúc đó, tại đó, phạm vi đó.

 

Nói riêng cho phạm vi loài người thì Trí Tri Cơ Cấu là Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng và Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng ấy có qui về Tượng Hình Hài Thanh để hội ý – ý hội.

 

Hiểu biết riêng về loài người như vậy thì biết rằng mọi loài vật, vật gì tĩnh động – động tĩnh sao đó, thảy đều có Trí Tri Cơ Cấu, Tượng Hình Hài Thanh và hội ý – ý hội riêng trong phạm vi của nó đó vậy.

 

 • Biết rằng: Âm Dương danh được Lý là nhịp cầu, là con đường sai lầm, con đường mê lầm và hết mê lầm. Loài người đã hiểu đã mê lầm về Âm Dương Lý bởi vì loài người phải trải qua Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng, Tượng Hình Hài Thanh để hội ý.

 

Vậy khi muốn bớt, muốn hết mê lầm về Âm Dương Lý thì phải không chết chìm ở qui ước ngôn ngữ, đừng chết ngộp ở danh từ, phải biết rằng chúng chỉ là Trí Tri Cơ Cấu được Lý để cho người nhờ chúng thì mớt đạt Lý Âm Dương mầu nhiệm Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức đó vậy.

 

 • Trí Tri Cơ Cấu được Lý: Âm Dương danh được Lý lẫn nhau, có nghĩa là ý nghĩa của danh từ đãi ngộ lẫn cho nhau, vì vậy mà người đời có thể dùng nó làm tạm hiểu: danh nào đó đối với một danh khác để rồi cả hai danh, một bên danh đáng là Âm, môt bên danh đáng là Dương. Trong lẽ thật thì danh nào cũng là Âm Dương cả. Dưới đây là 12 danh căn bản học vấn quan trọng.

 

Ngôn xướngnói vềthì được Lý ởHỮUchúng ban nghĩa lẫn nhau
……………ĐỨC………ẨN………………HIỆN…………………………
……………TÍNH………BIẾN………………HÓA…………………………
……………THỜI………KHỞI………………DỨT…………………………
……………THẦN………LINH………………HIỂN…………………………
……………KHÍ………KHINH………………TRỌNG…………………………
……………TÌNH………ÂM………………DƯƠNG…………………………
……………THANH………TRẦM………………BỔNG…………………………
……………SẮC………TỐI………………SÁNG…………………………
……………CHẤT………THANH………………TRƯỢC…………………………
……………THỂ………NHIỂN………………TO…………………………
……………HÌNH………CONG………………NGAY…………………………

 

 • Những danh này gán cho phạm vi linh thiêng hay kém linh động đều xứng đáng cả.

 

 

 

Dịch Lý Sĩ                                                                                                          Biên soạn

XUÂN PHONG                                                                                                CAO THANH

 

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Khai Giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin (Dịch Lý Việt Nam)

Khai giảng lớp Dịch Báo Tin trình độ cơ bản vào lúc 18:00 ngày thứ …