Home / Tag Archives: Dịch Lý Học (page 3)

Tag Archives: Dịch Lý Học

Bài 4: Âm Dương Với Các Thể Hiện (P2)

am-duong-voi-cac-the-hien-1

Trong kiếp sống, ta cùng với muôn loài vạn vật, tất cả có cái sống động của ta, đi đi, lại lại cùng với muôn triệu ức sống động khác quanh ta, có thể qui tụ vào trong lặng lẽ và thầm …

Read More »

Bài 1: Cấu Tạo Hóa Thành (Đạo Cực)-Vấn Đề Lý Học

Con người đã được và bị Cấu Tạo Hóa Thành ra một hình thể mà đại lược gồm có tỉ như: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, tay, chân, trí óc, …

Read More »

Bài 7: Tiên Thiên Triết Lý & Lý Số Học

tien-thien-triet-ly-va-ly-so-hoc

Sau khi các bạn đã hội lý được Bát Quái qua trên vạn loại, bây giờ các bạn đã hiểu rõ Kiền chẳng phải là Thiên, Khôn chẳng phải là Địa. Các chữ Thiên, Địa, Thủy, Hỏa, Sơn, Trạch, Lôi, …

Read More »

Bài 6: Hậu Thiên Luận Tiên Thiên

hau-thien-luan-tien-thien

Nay chúng ta là con người thuộc về phạm vi Hậu Thiên, cõi hữu ; bất cứ hữu khí, hữu tính, hữu thần, hữu sắc, hữu chất, hữu thể đều là Hậu Thiên, dầu linh động đến đâu cũng là Hậu Thiên, là cõi hữu như điện, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, gió, mây, nước, lửa, quả đất, loài người, chim muông, cầm thú, côn trùng, cỏ cây đều là Hậu Thiên ôm ấp Tiên Thiên ví như là bông trái của Tiên Thiên vậy.

Read More »

Bài 5: Lý Số Là Gì?

ly-so-la-gi

Lý Số nghĩa là không có số mấy, mà nó là tất cả các số trên mỗi vật, mỗi sự khác. Nếu người đời có luận là số mấy trên các sự thể, thì đó là lý do cập luận …

Read More »

Bài 2: Đại Cương-Dịch Lý Học (P3)

Dai-cuong-dich-ly-hoc-tien-trinh-cua-vu-tru

Để cụ thể hóa tiến trình của 8 giai đoạn thành hình Vũ Trụ, chúng ta tạm mượn hình 131 vòng trò để diễn tả ý niệm Cực Tĩnh sinh Động, Cực Động sinh Tĩnh hầu có thể giúp thêm phương tiện cho mọi người theo dõi học tập dễ tiêm nhiễm vào tiềm thức của mình

Read More »

Bài 2: Đại Cương-Dịch Lý Học (P2)

dai-cuong-dich-ly-hoc-dai-cuong

Lý Dịch Bàn Từ Cõi Vô Đến Hữu Vạn vật lúc nào cũng thay đổi, biến hóa và bất cứ thay đổi nào cũng có một nguyên nhân. Nếu nguyên nhân ấy còn do một nguyên nhân khác sinh ra, thì phải ngược dòng nguyên nhân đi lên mãi…

Read More »

Bài 2: Đại Cương-Dịch Lý Học (P1)

dai-cuong-dich-ly-hoc-dai-cuong

ĐẠI CƯƠNG 1. Định nghĩa: Dịch Lý Học là gì? Dịch: thay đổi, luân chuyển, biến hóa Lý: lý lẽ, cái lẽ sẵn có, cái lẽ đương nhiên Học: bắt chước, nghiên cứu Dịch Lý Học là một khoa học, …

Read More »