TRI ÂN THẦY – TỔ DLVN (Nhân ngày 20/11/2019)

TRI ÂN THẦY – TỔ DLVN
(Nhân ngày 20/11/2019)

Dẫn lối, Người đi mở lộ trình,
Cho vườn Dịch Lý được hồi sinh,
Cội Tùng xưa nhọc ươm mầm ấy,
Chân lý, Đạo vươn gắng sức mình.
Vất vả không sờn, oan trái nhận,
Ngọt ngào chẳng giữ, lợi danh khinh.
Ghi ân tạc dạ, công Thầy – Tổ Sáng mãi ngàn năm Việt Dịch Khoa.

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Bài tập lý luận quẻ: TIỂU SÚC – KHUỂ – ĐẠI SÚC